TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Stambulda Konsullyk hyzmatlaryny onlaýn almak

Mälim bolşy ýaly, dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçti. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadyldy. Şonda, Stambuldaky Türkmenistanyň Baş konsullygy Uzak aralykdan konsullyk hyzmatyny berip başlady. Konsullygyň web saýtynda haýsy resminamalaryň online berilýändigini berilýär we şol resminamalary almak üçin gerek bolan maglumatlar berilýär.  Doglan çaga şahadatnamasy, kazyýet kepilnamasy, şahadatnama tassyklamak, talyp resminama tassyklamak, ýalňyz ene kepilnama, ynanç haty tassyklamak we ýurda dolanmak üçin şahadatnama bu resminamalaryň arasynda sanalýar.

Raýatlarymyz haýsy amaly online amala aşyrmak üçin aşakda ady ýazylan ýere basyp degişli resminamany ýükläp alyp bilerler!  Raýatlarymyz her bir resminamany ýükläp almak bilen şol resminamany tassyklatmak üçin gerekli ähli amallar barada doly maglumata eýe bolup bilerler.

doglan-caga-sahadatnamasy

kazyyet-kepilnamasy

sahadatnama-tassyklamak

talyp-resminama-tasyyklamak

yalnyz-ene-kepilnama

ynanc-haty-tassyklamak

yurda-dolanmak-ucin-sahdatnama

Mysal üçin Stambul şäherinde çagasy dogan raýatymyz “Doglan çaga şahadatnamasyny” almak islese, onda, ýokaryda “doglan çaga şahadatnama” ýazan ýere basyp, gerekli maglumaty alyp bilerler. Şonda, raýatymyz, doglan çaga şahadatnamasyny almak üçin, arzanyň nusgasyny, gerekli resminamalaryň sanawyny , Doglan çaganyň Döwlet tarapyndan hasaba alynmagy barada sowalnamanyň nusgasyny tapyp bilerler!

Habarlaşmak üçin:

Türkmenistanyň raýatlary+ 90 212 66202 21 (22/23) telefon belgisine ýa-da stambulconstm2@gmail.com  internet poçta ýüz tutup biler.

 Saýtymyzdaky Peýdaly Maslahatlary okamak üçin şu ýere basyň!

Hyzmatdaşlyga täze saýtlar goşulýar: www.br.com.tm we www.iirmfa.edu.tm

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle