Stambulda Konsullyk hyzmatlaryny onlaýn almak

Mälim bolşy ýaly, dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçti. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadyldy. Şonda, Stambuldaky Türkmenistanyň Baş konsullygy Uzak aralykdan konsullyk hyzmatyny berip başlady. Konsullygyň web saýtynda haýsy resminamalaryň online berilýändigini berilýär we şol resminamalary almak üçin gerek bolan maglumatlar berilýär.  Doglan çaga şahadatnamasy, kazyýet kepilnamasy, şahadatnama tassyklamak, talyp resminama tassyklamak, ýalňyz ene kepilnama, ynanç haty tassyklamak we ýurda dolanmak üçin şahadatnama bu resminamalaryň arasynda sanalýar.

Raýatlarymyz haýsy amaly online amala aşyrmak üçin aşakda ady ýazylan ýere basyp degişli resminamany ýükläp alyp bilerler!  Raýatlarymyz her bir resminamany ýükläp almak bilen şol resminamany tassyklatmak üçin gerekli ähli amallar barada doly maglumata eýe bolup bilerler.

Okap bilersiňiz  Argentina we Serbiýa "Sputnik V" sanjymyny öndürýär

doglan-caga-sahadatnamasy

kazyyet-kepilnamasy

sahadatnama-tassyklamak

talyp-resminama-tasyyklamak

yalnyz-ene-kepilnama

ynanc-haty-tassyklamak

yurda-dolamak-ucin-sahdatnama

Mysal üçin Stambul şäherinde çagasy dogan raýatymyz “Doglan çaga şahadatnamasyny” almak islese, onda, vokaryda “doglan çaga şahadatnama” ýazan ýere basyp, gerekli maglumaty alyp bilerler. Şonda, raýatymyz, doglan çaga şahadatnamasyny almak üçin, arzanyň nusgasyny, gerekli resminamalaryň sanawyny , Doglan çaganyň Döwlet tarapyndan hasaba alynmagy barada sowalnamanyň nusgasyny tapyp bilerler!

Habarlaşmak üçin:

Türkmenistanyň raýatlary+ 90 212 66202 21 (22/23) telefon belgisine ýa-da stambulconstm2@gmail.com  internet poçta ýüz tutup biler.

 Saýtymyzdaky Peýdaly Maslahatlary okamak üçin şu ýere basyň!

Hyzmatdaşlyga täze saýtlar goşulýar: www.br.com.tm we www.iirmfa.edu.tm

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Medeniýet hepdeligi we nobatdaky açylyş dabaralary
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar