TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambul-Türkmenbaşy ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna beren maglumatyna görä, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy 8-nji aprelde Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy.

Bu barada ozal hem size habar beripdik. Şoňa laýyklykda,  türk awiakompaniýasy nobatdaky ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetirdi.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy 9-njy martda Stambul-Aşgabat-Stambul, 14-nji we 26-njy martda bolsa, Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça gatnawlary ýerine ýetirdi.

Şu ýerde ýene-de bir zady bellemek gerek. Ýakyn wagtda Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy ýene-de bir ýörite uçar gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada hem size ýakyn wagtda habar bereris. 

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Türkiýe wizesi barada täze maglumat :mobil biometrika

Baş Redaktor

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

Teswirle