Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawy ýerine ýetirilýär

Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu gün Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawyny ýerine ýetirýär. Bu barada Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna gelip gowşan maglumatda mälim edilýär.

Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň uçuş meýilnamasynda hem orun alan maglumata görä, “TK 4922” belgili Stambul-Aşgabat gatnawy ýerine ýetirilýär.

“Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň noýabr aýynyň ahyryna çenli 3 sany ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýandygyny belläp geçipdik.

Şoňa laýyklykda, täze gelip gowşan habarlara görä, 22-nji noýabrda ýagny şu gün Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça gatnaw amala aşyrylýar.

25-nji noýabrda bu awiakompaniýa bir günde 2 ýörite gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Şol gatnawlar – Stambul-Türkmenbaşy-Stambul hem-de Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýerine ýetiriler.

Mundan başga-da, 29-njy noýabrda bolsa, ýene-de Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça gatnaw bolar.

Şeýlelikde, bu kompaniýa soňky 8 günüň dowamynda 4 gatnawy amala aşyrar.

Birnäçe wagt ozal saýtymyza ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistana ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrýan Russiýanyň “S7” awiakompaniýays hem 26-njy noýabrda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça täze gatnawy ýerine ýetirmegi meýilleşdirýär.

 

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky ýörite gatnawÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar