25/09/2020 6:43
Home IŇ TÄZE HABAR Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp owazy bilen göwünlerini galkyndyryp bilýän ussat aýdymçylarymyzyň biri-de Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowadyr. Biz hem ýakynda zehinli aýdymçy Gözel Öwezowa bilen döredijilik söhbetinde bolduk. Biz hem ussat aýdymçynyň beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Gözel, söhbetdeşligimiziň başynda siziň sungata gelşiňiz, aýdymçy bolmak höwesiniň oýanan döwürleri barada kelam agyz gürrüň bilen başlaýsak?!

— Her bir medeniýet işgäriniň sungata ömrüniň örüklenişi juda täsin bolýar. Bu meniň durmuşymda-da şeýle boldy. Çagalyk döwrümdi. Enem elmydama her bir işiniň başynda aýdyma hiňlenerdi. «Çaga diýeniňi etmez, edeniňi eder» — diýip halkymyzda meşhur pähim bar. Men hem şol aýdymlary özümçe heň bilen aýdym edip hiňlenerdim. Soňra mekdebiň aýdym-saz gurnagyna gatnamagym, ol ýerde geçirilýän birnäçe bäsleşiklerde ýeňiji bolmagym, meni aýdym-saza bolan höwesimi has-da artdyrdy. Wagt suw ýaly akyp dur. Mekdebi tamamlanandan soňra ýaşlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan, ençeme zehinler üçin sungata ak ýol açýan «Ýaňlan Diýarym» telebäsleşigine gatnaşyp ýeňiji bolmagym, ykbalymy aýdym-saz sungatyna ömürlik baglamagyma getirdi.

            Diýmek, eneňiz aýdymçy bolupdyr-da onda?!

— Dogrusy, aýdymçy boldy diýsem-ä ýalňyşaryn. Enem aýdymçy bolmagy arzuw edipdir. Heniz çagalykdan enemiň şu başa barmadyk arzuwyny eşidenimde dessine men aýdymçy bolmak isläpdim. Ýöne şu ýerde bir zady belläp geçmek isleýärin, enem biz üçin iň ökde aýdymçydy. Çünki onuň aýdýan hüwdileri düýbünden üýtgeşikdi. Belent ritmde, ussatlyk bilen aýdýardy. Men hem enemiň arzuwyny hasyl etmek maksady bilen sungaty saýladym.

Belki-de ýaşlykda başga hünäre hem höwes edensiňiz?!

— Ýaşlykda lukmançylyk kärini ele almak isläpdim. Emma, aýdymçy bolmaga höwesim ondan üstün çykdy diýsem ýalňyşmaryn. Ýöne şu ýerde bir zady aýratyn belläsim gelýär. Aýdym-saz ynsany maýyl edýär. Bu ajaýyp jadyly sungat adamlara, şatlyk, şowhun, lezzet paýlaýar. Aýdym adamlaryň göwün syrdaşy hasaplanýar. Şonuň üçinem aýdymy haçan-da ynsan ýadaw pursatynda diňläp, dynç alýar, şadyýan wagty diňläp, has-da göwnüni galkyndyrýar. Käteler ýüzüň ugruna hem aýdyma hiňlenip gidiberýän pursatymyz hem bolýar. Hiç bir ynsan aýdym-sazsyz ýaşap bilmez diýip bellesek ýalňyşmarys. Şonuň üçin hem aýdym adamlara ruhy taýdan lezzet paýlaýjy ýakymly owaz diýip belläp geçsek hakykatdan daş düşdügimiz bolmaz. Emma şu ýerde ýene-de bir belläp geçesim gelýän zatlaryň biri, geljekde gyzlarym lukman bolup ejesiniň arzuwyny amala aşyrar diýip umyt edýärin.

Ol Maýa Kulyýewanyň ýeke-täk şägirdi

Halkyň kalbynda ornajak aýdym-sazy döretmek üçin irginsiz zähmet bilen birlikde, ussat halypa talap edýär. Söhbetimizi halypalaryňyz hakynda hem dowam edäýsek?!

— Maňa aýdym aýtmagy öwreden, sungat ýoluna ugrukdyran ilkinji halypam Çary Kasymow. Orta mekdebi tamamlap, Lebap welaýat sazçylyk mekdebine (uçilişe) okuwa girdim. Ol ýerde meniň sesimiň üstünde düýpli işlän, ýagny sesimiň düýbüni tutan halypam Täzegül Joraýewa. Soňra aýdym aýtmaga bolan höwesim meni Türkmen milli konserwatoriýasyna getirdi. Okuwyň ilkinji gününde ussat halypam Medeniýet Şahberdiýewanyň okadýanyny eşidenimde gözlerimden begenç gözýaşlarynyň akany ýadyma düşýär. Medeniýet Şahberdiýewa maňa aýdymy ussatlarça ýerine ýetirmegi, sahna bilen aýdymyň nähili utgaşýandygyny öwreden zenan. Halypa meniň üstümde kän işläp, has-da kämilleşdiren adamlaryň biridir. Türkmen milli konserwatoriýany üstünlikli tamamlap, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda işe başladym. Teatrda maňa Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halypalyk etdi. Maýa Kulyýewa maňa operanyň inçe tilsimlerini, aýdymyň sözlerini ýoýman aýtmak usulyny içgin öwretdi. Iň buýsandyrýan zatlaryň biri hem men Maýa Kulyýewanyň ýeke-täk şägirdi bolmagymdadyr. Halypalardan öwrenen zatlarymyň ählisi maňa durmuşymda  tapylgysyz gymmatlyklar bolup durýar.

 

Siziň özboluşly aýdym aýdyş usulyňyz bar. Döreden aýdymlaryňyza säheriň saba şemaly ýaly mylaýymlylyk, baharyň daň çygyna ýüzüni ýuwan bägülleriň mahmal ýapragy ýaly ýumşaklyk, ýürege ýakyn heň mahsus. Söhbetimizi döreden aýdymlaryňyz dogrusynda hem durup geçäýsek?!

— Men esasan durmuşa ýakyn aýdymlary aýtmagy gowy görýärin. Aýdymda esasan, sese, sözüň aýdylyş äheňine şeýle hem duýgy berşiňe bagly bolýar. Duýga ýugrulan aýdymlar ýürege ýakyn bolup, ony halk köpçüligi gyzgyn garşylaýar. Lezzet beriji aýdymlary döretmek aňsat iş däl. Ol ýadawsyz zähmeti, ussatlygy talap edýär. Men her bir döredýän aýdymlarymy diňleýjilerimiň gowy garşylap, kalplarynda orun tapmagy üçin irginsiz zähmet çekmäge çalyşýaryn. «Dolanmaryn», «Ýatlagyn meni», «Söýgi syry»,«Indi maňa söýýän diýme», «Sen nirede» — diýen aýdymlarym ildeşlerimiziň ýüreklerinde orun alan aýdymlar. Häli-häzirlerem şu aýdymlar özüme ýakyn görýärin. Diňleýjilerimiň birnäçesi maňa «Bu aýdymlar biri-birine bagly, utgaşyp gidýär» — diýip teswir aýdanlary hem boldy. Bu aýdymlar durmuş bilen aýrylmaz bagly. Ýene-de şeýle aýdymlary döretmegi meýilleşdirýärin.

Siz kino sungatyna hem saldamly goşant goşup gelýärsiňiz. Kino sungatynda siz üçin haýsy artistler bilen bile keşp janlandyrmak has aňsat.

— Türkmenistanyň halk artistleri Suhan Orazberdiýew, Halbike Dowyýewa bilen keşp janlandyrmak has aňsat. Haçan-da kinoda Halbike ýa-da Suhan bilen bile keşp janlandyran pursatlarymyzda hiç hili kynçylyk döremeýär, öz kemçiliklerimem duýdansyz ýitip gidýär. Çünki olar begençli bolsun, gynançly bolsun tapawudy ýok, janlandyran keşplerini ussatlyk bilen ýerine ýetirip halkyň söýgüsini gazanmagy başardy.

Söhbetdeşlik üçin sag boluň! Size aýdym-saz äleminde elmydama üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris! Mahmal owazyňyz ajaýyp zamanamyzda has-da belentden ýaňlansyn!

— Sag boluň!

 

AÝDYMÇY HAKYNDA GYSGA MAGLUMATLAR

 

Doglan senesi: 10.10.1979 ýyl.

Doglan ýeri: Lebap welaýatynyň Saýat şäheri.

Maşgala ýagdaýy: Iki gyz perzendi bar.

Işleýän ýeri: Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar Köşgüniň aýdymçysy.

Söhbetdeş bolan Çaryguly HANJAÝEW,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.

Ähli söhbetdeşliklerimizi okamak üçin :

Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha Kakaýewa bilen söhbetdeşlik

Türkmen Star :Zylyha Kakayeva ile reportaj

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeldi Berdiýew bilen söhbetdeşlik

Türkmen Sanatçısı Çınara ile reportaj

Türkmen aýdymçysy Çynara bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň halk artisti  Hakberdi Hudaýberdiýew bilen söhbetdeşlik

Režissýor Öwezmämmet Galandarow bilen söhbetdeşlik 

Ýaş zehinli kompozitor Begenç Hojaýew bilen söhbetdeşlik

Aýdymçy Tirkiş Amangeldiýew bilen söhbetdeşlik

Zehinli  aýdymçy Gözel Öwezowa bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarow bilen söhbetdeşlik

IŇ TÄZE HABARLAR

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden...

Iň kiçi kubik

Ýaponiýada alty burçly tapmaçanyň satuwa çykarylmagynyň 40 ýyllygy mynasybetli dünýädäki iň kiçi Rubigiň kubigi jemgyýetçilik köpçüligine hödürlendi. Her tarapynda 9,9 millimetr ölçegli alýumin kubigi,...

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň dowamynda...

Russiýa mugt sanjym bermäge taýýar

Mälim bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik V” atly koronawirusa garşy sanjymy giň gerimde önümçilik işi alnyp barlyp, zerur bolan hassalara ýetirilýär. Şeýlelikde Russiýa BMG-nшň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt

Bilimleriň we söýgüniň birleşmegi bu hadysalaryň tebigatyna has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär. Söýgi arkaly bilimiň aýratynlyklaryna, bilim arkaly söýginiň aýratynlyklaryna düşünmäge mümkinçilik berýär. Tejribe...

At çapyşyklary we harby ýöriş

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub”...

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...