8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:09
Home IŇ TÄZE HABAR Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp owazy bilen göwünlerini galkyndyryp bilýän ussat aýdymçylarymyzyň biri-de Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowadyr. Biz hem ýakynda zehinli aýdymçy Gözel Öwezowa bilen döredijilik söhbetinde bolduk. Biz hem ussat aýdymçynyň beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Gözel, söhbetdeşligimiziň başynda siziň sungata gelşiňiz, aýdymçy bolmak höwesiniň oýanan döwürleri barada kelam agyz gürrüň bilen başlaýsak?!

— Her bir medeniýet işgäriniň sungata ömrüniň örüklenişi juda täsin bolýar. Bu meniň durmuşymda-da şeýle boldy. Çagalyk döwrümdi. Enem elmydama her bir işiniň başynda aýdyma hiňlenerdi. «Çaga diýeniňi etmez, edeniňi eder» — diýip halkymyzda meşhur pähim bar. Men hem şol aýdymlary özümçe heň bilen aýdym edip hiňlenerdim. Soňra mekdebiň aýdym-saz gurnagyna gatnamagym, ol ýerde geçirilýän birnäçe bäsleşiklerde ýeňiji bolmagym, meni aýdym-saza bolan höwesimi has-da artdyrdy. Wagt suw ýaly akyp dur. Mekdebi tamamlanandan soňra ýaşlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan, ençeme zehinler üçin sungata ak ýol açýan «Ýaňlan Diýarym» telebäsleşigine gatnaşyp ýeňiji bolmagym, ykbalymy aýdym-saz sungatyna ömürlik baglamagyma getirdi.

            Diýmek, eneňiz aýdymçy bolupdyr-da onda?!

— Dogrusy, aýdymçy boldy diýsem-ä ýalňyşaryn. Enem aýdymçy bolmagy arzuw edipdir. Heniz çagalykdan enemiň şu başa barmadyk arzuwyny eşidenimde dessine men aýdymçy bolmak isläpdim. Ýöne şu ýerde bir zady belläp geçmek isleýärin, enem biz üçin iň ökde aýdymçydy. Çünki onuň aýdýan hüwdileri düýbünden üýtgeşikdi. Belent ritmde, ussatlyk bilen aýdýardy. Men hem enemiň arzuwyny hasyl etmek maksady bilen sungaty saýladym.

Belki-de ýaşlykda başga hünäre hem höwes edensiňiz?!

— Ýaşlykda lukmançylyk kärini ele almak isläpdim. Emma, aýdymçy bolmaga höwesim ondan üstün çykdy diýsem ýalňyşmaryn. Ýöne şu ýerde bir zady aýratyn belläsim gelýär. Aýdym-saz ynsany maýyl edýär. Bu ajaýyp jadyly sungat adamlara, şatlyk, şowhun, lezzet paýlaýar. Aýdym adamlaryň göwün syrdaşy hasaplanýar. Şonuň üçinem aýdymy haçan-da ynsan ýadaw pursatynda diňläp, dynç alýar, şadyýan wagty diňläp, has-da göwnüni galkyndyrýar. Käteler ýüzüň ugruna hem aýdyma hiňlenip gidiberýän pursatymyz hem bolýar. Hiç bir ynsan aýdym-sazsyz ýaşap bilmez diýip bellesek ýalňyşmarys. Şonuň üçin hem aýdym adamlara ruhy taýdan lezzet paýlaýjy ýakymly owaz diýip belläp geçsek hakykatdan daş düşdügimiz bolmaz. Emma şu ýerde ýene-de bir belläp geçesim gelýän zatlaryň biri, geljekde gyzlarym lukman bolup ejesiniň arzuwyny amala aşyrar diýip umyt edýärin.

Ol Maýa Kulyýewanyň ýeke-täk şägirdi

Halkyň kalbynda ornajak aýdym-sazy döretmek üçin irginsiz zähmet bilen birlikde, ussat halypa talap edýär. Söhbetimizi halypalaryňyz hakynda hem dowam edäýsek?!

— Maňa aýdym aýtmagy öwreden, sungat ýoluna ugrukdyran ilkinji halypam Çary Kasymow. Orta mekdebi tamamlap, Lebap welaýat sazçylyk mekdebine (uçilişe) okuwa girdim. Ol ýerde meniň sesimiň üstünde düýpli işlän, ýagny sesimiň düýbüni tutan halypam Täzegül Joraýewa. Soňra aýdym aýtmaga bolan höwesim meni Türkmen milli konserwatoriýasyna getirdi. Okuwyň ilkinji gününde ussat halypam Medeniýet Şahberdiýewanyň okadýanyny eşidenimde gözlerimden begenç gözýaşlarynyň akany ýadyma düşýär. Medeniýet Şahberdiýewa maňa aýdymy ussatlarça ýerine ýetirmegi, sahna bilen aýdymyň nähili utgaşýandygyny öwreden zenan. Halypa meniň üstümde kän işläp, has-da kämilleşdiren adamlaryň biridir. Türkmen milli konserwatoriýany üstünlikli tamamlap, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda işe başladym. Teatrda maňa Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halypalyk etdi. Maýa Kulyýewa maňa operanyň inçe tilsimlerini, aýdymyň sözlerini ýoýman aýtmak usulyny içgin öwretdi. Iň buýsandyrýan zatlaryň biri hem men Maýa Kulyýewanyň ýeke-täk şägirdi bolmagymdadyr. Halypalardan öwrenen zatlarymyň ählisi maňa durmuşymda  tapylgysyz gymmatlyklar bolup durýar.

 

Siziň özboluşly aýdym aýdyş usulyňyz bar. Döreden aýdymlaryňyza säheriň saba şemaly ýaly mylaýymlylyk, baharyň daň çygyna ýüzüni ýuwan bägülleriň mahmal ýapragy ýaly ýumşaklyk, ýürege ýakyn heň mahsus. Söhbetimizi döreden aýdymlaryňyz dogrusynda hem durup geçäýsek?!

— Men esasan durmuşa ýakyn aýdymlary aýtmagy gowy görýärin. Aýdymda esasan, sese, sözüň aýdylyş äheňine şeýle hem duýgy berşiňe bagly bolýar. Duýga ýugrulan aýdymlar ýürege ýakyn bolup, ony halk köpçüligi gyzgyn garşylaýar. Lezzet beriji aýdymlary döretmek aňsat iş däl. Ol ýadawsyz zähmeti, ussatlygy talap edýär. Men her bir döredýän aýdymlarymy diňleýjilerimiň gowy garşylap, kalplarynda orun tapmagy üçin irginsiz zähmet çekmäge çalyşýaryn. «Dolanmaryn», «Ýatlagyn meni», «Söýgi syry»,«Indi maňa söýýän diýme», «Sen nirede» — diýen aýdymlarym ildeşlerimiziň ýüreklerinde orun alan aýdymlar. Häli-häzirlerem şu aýdymlar özüme ýakyn görýärin. Diňleýjilerimiň birnäçesi maňa «Bu aýdymlar biri-birine bagly, utgaşyp gidýär» — diýip teswir aýdanlary hem boldy. Bu aýdymlar durmuş bilen aýrylmaz bagly. Ýene-de şeýle aýdymlary döretmegi meýilleşdirýärin.

Siz kino sungatyna hem saldamly goşant goşup gelýärsiňiz. Kino sungatynda siz üçin haýsy artistler bilen bile keşp janlandyrmak has aňsat.

— Türkmenistanyň halk artistleri Suhan Orazberdiýew, Halbike Dowyýewa bilen keşp janlandyrmak has aňsat. Haçan-da kinoda Halbike ýa-da Suhan bilen bile keşp janlandyran pursatlarymyzda hiç hili kynçylyk döremeýär, öz kemçiliklerimem duýdansyz ýitip gidýär. Çünki olar begençli bolsun, gynançly bolsun tapawudy ýok, janlandyran keşplerini ussatlyk bilen ýerine ýetirip halkyň söýgüsini gazanmagy başardy.

Söhbetdeşlik üçin sag boluň! Size aýdym-saz äleminde elmydama üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris! Mahmal owazyňyz ajaýyp zamanamyzda has-da belentden ýaňlansyn!

— Sag boluň!

 

AÝDYMÇY HAKYNDA GYSGA MAGLUMATLAR

 

Doglan senesi: 10.10.1979 ýyl.

Doglan ýeri: Lebap welaýatynyň Saýat şäheri.

Maşgala ýagdaýy: Iki gyz perzendi bar.

Işleýän ýeri: Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar Köşgüniň aýdymçysy.

Söhbetdeş bolan Çaryguly HANJAÝEW,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.

Ähli söhbetdeşliklerimizi okamak üçin :

Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha Kakaýewa bilen söhbetdeşlik

Türkmen Star :Zylyha Kakayeva ile reportaj

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeldi Berdiýew bilen söhbetdeşlik

Türkmen Sanatçısı Çınara ile reportaj

Türkmen aýdymçysy Çynara bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň halk artisti  Hakberdi Hudaýberdiýew bilen söhbetdeşlik

Režissýor Öwezmämmet Galandarow bilen söhbetdeşlik 

Ýaş zehinli kompozitor Begenç Hojaýew bilen söhbetdeşlik

Aýdymçy Tirkiş Amangeldiýew bilen söhbetdeşlik

Zehinli  aýdymçy Gözel Öwezowa bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarow bilen söhbetdeşlik

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen-german hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar...

Kompaniýanyň özboluşly harytlarynyň biri bolar

Ýakynda Hytaýyň köpugurly elektron harytlaryny öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan ZTE täze akylly telefonyny alyjylara hödürlär. Kompaniýanyň özboluşly önümleriniň biri boljak “Axon 11 SE”  akylly...

Türkiýe we Türkmenistan: Meredowyň Çawuşogly bilen duşuşygy

Şu gün, 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler wideokonferensiýa...

Tazmanýa gaplaňy :Tohumy tükenmän eken

Tohumy tükendi diýlip ýörlen Tazmanýa gaplaňy 85 ýyldan soňra ýene-de ýüze çykdy. Mundan öň gaplaňyň bu görnüşi iň soňky gezek 1936-njy ýylda görlüpdi. Awstraliýanyň Milli film...