ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň sammiti

Şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. Şu ýyl ŞHG-niň döredilenine 20 ýyl dolýar.

Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda bellenilip geçilişi ýaly, Duşanbedäki sammite – Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Sizinpiniň hem-de Hindistanyň Premýer-ministri Narendra Modiniň onlaýn tertibinde gatnaşmagyna garaşylýar.

Bu sammite gurama agza ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary – Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Imran Han, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin (onlaýn), Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşar.

Şeýle hem guramanyň synçy derejesindäki döwletlerden – Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi we Mongoliýanyň Prezidenti  Yhnaagiýn Hurelsuh (onlaýn) gatanaşar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň hormaty myhman hökmünde gatnaşmagyna garaşylýan sammite GDA, YHG we beýleki halkara guramalaryň ýolbaşçylary hem gatnaşar.

Sammitde guramanyň çäklerinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem halkara we sebit hyzmatdaşlygyna degişli meseleler boýunça pikir alşylar. ŞHG-niň çäklerinde koronawirus pandemiýasynyň döreden kynçylyklaryny ýeňip geçmek babatda bilelikdäki ädimler barada özara pikir alyşmalar guralar.

EÝRANYŇ DOLY HUKUKYL AGZA BOLMAGY GARAŞYLÝAR

Bu sammite Eýranyň täze saýlanan Prezidenti Ebrahim Raisi hem gatnaşar. Sammitde Eýranyň ŞHG-niň doly hukukly agzasy bolmak üçin degişli işlere başlamak hakyndaky çözgüdiň kabul edilmegine garaşylýar. Mundan başga-da, Müsür Arap Respublikasyna, Katar döwletine hem-de Saud Arabystany Patyşalygyna bolsa guramanyň dialog boýunça hyzmatdaşy derejesi berilmegi babatda degişli kararlaryň kabul edilmegi meýilleşdirilýär.

Guramanyň sammitiniň çäklerinde ilkinji gezek ŞHG-niň Senasy ýaňlanar.

Duşuşygyň netijeleri boýunça Duşanbe Jarnamasy hem-de 30-a golaý çözgüdiň kabul edilmegi göz öňünde tutulýar.

ŞHG GURAMASY BARADA…

2001-nji ýylda döredilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletler – Hindistan, Gazagystan, Gyrgyz Respublikasy, Hytaý, Pakistan, Russiýa, Özbegistan, Täjigistan.

Synçy döwletler – Owganystan, Belarus, Mongoliýa, Eýran.

Dialog boýunça hyzmatdaşlary – Azerbaýjan, Ermenistan, Kamboja, Nepal, Türkiýe, Şri-Lanka.

 

Adidas markasynyň döredilmegi

ÝENE-DE OKAŇ

ABŞ-nyň Kaliforniýa Riwersaýd uniwersitetiniň alymlary tarapyndan durmuşa geçirilen täze taslama arkaly koronowirus pandemiýasynyň iýilýän waksinasy öndüriler. Ylym we saglyk dünýäsine uly täzelik bolup girjek bu taslamanyň awtorlary waksinany käbir ösümliklerden taýýarlaýar. Uniwersitetiniň professory Huan Pablo Giraldonyň aýtmagyna görä, taslama netijeli tamamlansa, ýekeje ösümlik bir adamy keselden goramak üçin ýeterlik bolar. Taslamanyň özeninde «Pfizer-BioNTech» we «Moderna» waksinalarynyň düzüm gurluşy bolar. Esasy ösümlik...
Her ýylyň 23-nji sentýabrynda “Halkara üm arkaly gürleşmek güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä kerler federasiýasynyň (World Federation of the Deaf, WFD), Halkara üm arkaly gürleşmegiň dili (International Day of Sign Languages) baradaky kabul eden kararyndan alyp gaýdýar. Şondan soňra her ýyl Ýer ýüzünde  bellenilip geçilýär. Bu...
21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar