TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Saçlaryň düşmeginiň sebäpleri    

Halk köpçüliginde iň köp duş gelýän zatlaryň biri hem saçlary düşmegidir. Saçlaryň düşmegi adamyň özüne bolan ynamyna hem täsir edýär. Berilýän maglumatlara görä, erkek adamlaryň saçlary zenanlara görä has köp düşýär. Saçlarymyz näme sebäpden düşýär?

Saç düşmäniň iň esasy sebäplerinden biri hem stresdir. Bulardan başga hem kadasyzlyk, fiziki hem-de psihologik stres, derman ulanmak saç düşmeginiň sebäpleridir. Witamin ýetmezçiligi, B3 witaminiň adam bedeninde agdyklyk etmegi bilen adamyň saçlarynyň adatdan daşary düşmegine sebäp bolýar.

 

 “Lacoste” markasynyň taryhy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle