S.Berdimuhamedow ýokary sylag bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Howpsuzlyk geňeşiniň agzasy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine sapary boldy.

30-njy aprelde ýokary derejeli türkmen wekiliýeti Kazan ratuşasynda geçirilen Ýewraziýanyň Hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy.

Mejlisiň barşynda Wise-premýer Türkmenistanyň Ýewraziýanyň Hökümetara geňeşiniň mejlisine ilkinji gezek hormatly myhman hökmünde gatnaşýandygyny bellemek bilen, munuň uzakmöhletleýin häsiýete eýe bolan köpugurly hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna, onuň geljegine we giň mümkinçiliklerine doly düşünmek arkaly onuň has-da ösdürilmegine özara gyzyklanmalaryň bardygyny görkezýän ähmiýetli waka bolup durýandygyny nygtady.

Ol şeýle hem, bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň ýewraziýa giňişligindäki Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi ýaly hökümetara birleşikleri bilen ysnyşykly özara hereket etmek ýörelgesine doly laýyk gelýändigini belläp geçdi.  Saparyň barşynda şeýle-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy M.Mişustin bilen duşuşygy geçirildi.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Duşuşygyň başynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ýangyç-energetika ulgamlarynda Türkmenistanyň hem-de RF-niň arasynda ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Şol sanda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen taryhy özarabähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegine ygrarlydygy hem nygtaldy.

Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti R.Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we RF-niň Tatarstan Respublikasynyň arasyndaky önjeýli hyzmatdaşlygyň ýurduň Russiýa Federasiýasy bilen syýasy hem-de diplomatik özara hereketler, söwda, senagat, medeniýet, bilim we beýleki geljegi uly ulgamlardaky netijeli gatnaşyklarynyň görnetin subutnamasy bolup durýandygy bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti R.Minnihanow tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary Gözegçilik Edarasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowa RF-niň Tatarstan Respublikasynyň döwlet sylagy bolan «Tatar Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy» medaly gowşuryldy.

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy.
Okap bilersiňiz  Howa maglumaty: howalar yssy bolmagynda galýar
Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar