SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Qantas» syrly uçuşlary amala aşyrar

Awstraliýanyň iň iri awiakompaniýalarynyň biri bolan «Qantas» koronowirus pandemiýasy döwründe içki syýahatçylygy ösdürmek maksady bilen, «näbelli» ugurlara uçuşlary amala aşyryp başlady. Bu barada CNN habar berýär.

«Syrly uçuşlar» diýlip atlandyrylýan ugurlara petek alnanda, syýahatçylar nirä barýandygyny bilmeýär. Baryljak nokat baradaky ilkinji maglumatlar uçuş wagtynda ýolagçy oturgyçlarynyň arkasyndaky ekranda peýda bolýar. Ýöne bu-da heniz takyk maglumat däldir.

Ýurtda «Syrly uçuşlaryň» petekleri 4-nji martda satlyga çykarylar. Ilkinji uçuşlar 27-nji martda, 18-nji aprelde we 1-nji maýda Brisbeniň, Sidneýiň we Melburnyň howa menzillerinden amala aşyrylar. Uçuşlar 120 ýolagça niýetlenen «Boeing 737» uçary bilen amala aşyrylar.

«Syrly uçuş» boýunça syýahatçylyk bir günlükden uçar bellenilen howa menzilinden ir sagat 7-de asmana galar we ýolagçylar agşamlyk ýene şol howa menziline gaýdyp gelerler. Uçuşyň diňe bir tarapynyň iki sagat çemesi dowam etmegine garaşylýar.

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

Dünýäniň iň ýaşuly türgenleri

 

 

 

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri