TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Pomidor şerbetiniň ýene bir peýdasy ýüze çykaryldy

Dünýä lukmançylygynda soňky geçirilen barlaglar her gün 200 milligram çemesi pomidor şertbetini içip, gan basyşyny, hatda gandaky holesterini hem peseldip boljakdygy ýüze çykaryldy.

Ýöne şerbeti saýlamaga hem ähmiýet bermeli. Sebäbi dükanlarda satylýan şerbetleriň aglabasynyň düzüminde duz kän. Hünärmenler 200 milligram şerbet taýynlamak üçin 300 gram pomidor sarp edilen ýagdaýynda, kesgitlenen mukdara dogry gelýändigini aýdýarlar.

Dogry, pomidoryň özüni iýmegiň hem peýdasy kän. Ýöne, her niçik hem bolsa, onuň şerbetini içmek has peýdalydyr.

Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar

 

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy. 

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle