Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Lukmançylyk, fizika, we himiýa ugrundan soňra edebiýat ugry boýunça hem Nobel baýragynyň ýeňijisi belli boldy.

2021-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna asly afrikaly iňlis ýazyjysy Abdulrazak Gurna mynasyp boldy.

73 ýaşyndaky tanzaniýaly Abdulrazak Gurna 1948-nji ýylda günbatar Afrikada dünýä indi.  Ol 1968-nji ýylda Angliýa geldi we ýokary bilimi Kent uniwersitetinde aldy. Häzirki wagtda hem Kent uniwersitetinde iňlis dili edebiýaty boýunça iş alyp barýan professor Abdulrazak Gurna 1987-nji ýylda ilkinji romanyny ýazypdy. Onuň ilkinji romanynda Afrikadaky ýetginejlik ýyllaryny beýan etdi.

Geçen ýyl bu baýraga amerikaly ýazyjy Luiza Glýuk mynasyp bolupdy.

EDEBIÝAT BAÝRAGYNYŇ TARYHYNDAN…

Şu wagta çenli 117 ýazyja edebiýat boýunça Nobel baýragy berildi. Köplenç iňlis dilinde eser ýazan edebiýatçylara bu baýrak gowşuryldy. Şeýle hem fransuz we german dillerinde eser ýazan 14 ýazyjy hem bu abraýly baýragyň eýesi boldy. Bulardan başga-da, ispan dilindäki eseri üçin 11, şwed dilindäki eseri üçin 7, italýan we rus dilindäki eseri üçin 6, polýak dilindäki eseri üçin 5, grek, ýapon we hytaý dilindäki eseri üçin 2 ýazyjy baýraga mynasyp boldy. Mundan başga-da, arap, bengal, wenger, portugal, türk, fin we çeh dillerinde eser ýazan ýazyjylara hem 1 gezek bu baýragyň eýesi boldy.

Baýrak alanlaryň arasynda Rabindranat Tagor (1913), Anatol Frans (1921), Bernard Şou (1925), Tomas Mann (1929), Germann Gesse (1946), Uilýam Folkner (1949), Ernest Hemingueý (1954) ýaly dünýä belli ýazyjylar bar.

Edebiýat boýunça Nobel baýragyna 13 sany zenan ýazyjy mynasyp bolandygyny hem bellemek bolar.

 

Nobel hepdeligi: himiýa boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar