Nobel hepdeligi: himiýa boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň iň ýokary hem-de abraýly sylaglarynyň biri bolan Nobel baýragynyň ýeňijileri yglan edilýär. Lukmançylyk we fizika ugrundan soňra himiýa boýunça Nobel baýragyna mynasyp bolan alymlar belli boldy. Olar – Benýamin List we Dewid Makmillandyr. Olar asimmetrik organiki kataliziň ösüşi boýunça bu baýraga mynasyp boldular. Bu usul täze dermanlaryň … Continue reading Nobel hepdeligi: himiýa boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy