JEMGYÝET

Milli Geňeşiň Mejlisi 23 kanun kabul etdi

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri alyp baran kanun çykaryjylyk işi hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler barada maglumat berdi.

Geçen dört aýyň dowamynda 42 resminama, şol sanda Türkmenistanyň 23 Kanuny hem-de Mejlisiň 19 karary kabul edildi. Döwrüň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen, kanunlaryň birnäçesine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda hukuk namalary kabul edildi.

Mejlisiň agzalary iri halkara guramalar tarapyndan geçirilen 46 çärä gatnaşdylar. Şolaryň 40-sy wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Şeýle hem ýurdumyzyň şanly seneleri bilen baglanyşykly 15 ýurduň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny” atly sanly wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň durmuş ugurly syýasatyny amala aşyrmak, türkmenistanlylaryň abadan durmuşy üçin ähli şertleri döretmek bilen baglylykda, milli kanunçylygy döwrebaplaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň aýratyn möhümdigini belledi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Halk Maslahatynyň işini guramak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi.

Halk Maslahatynyň agzalary öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmäge girişdiler. Häzirki wagtda milli parlamentiň täze palatasynyň komitetleriniň düzümi döredildi, işgärler düzüminiň wezipe sanawy tassyklanyldy hem-de şunuň bilen baglanyşykly degişli işler alnyp barylýar.

Halk Maslahatynyň agzalary döwletimiziň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Mejlisde alnyp barylýan işler bilen tanyşýarlar, iş toparlarynyň işine gatnaşýarlar hem-de dürli guramaçylyk meseleleri boýunça tejribe alyşýarlar, iş meýilnamalaryny taýýarlaýarlar.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleri, kabul edilýän kanunçylyk namalaryny halk köpçüligine düşündirmek, giňden wagyz etmek maksady bilen, Halk Maslahatynyň agzalary Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalardyr jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde geçirilýän maslahatlara, duşuşyklara we beýleki çärelere gatnaşýarlar. Şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyşlar, ýörite gepleşikler, “tegelek stollar” guralýar.

Häzirki wagtda Halk Maslahatynyň agzalary “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dürli çärelere işjeň gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halk Maslahatynyň işini guramak maksady bilen, zerur çäreleri görmek boýunça anyk tabşyryklar berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Halk Maslahatynyň ähli agzalarynyň hem-de Mejlisiň deputatlarynyň Döwlet gullugy akademiýasynda okadylmagynyň, şeýle-de olaryň öňde durýan wezipeler bilen tanyşdyrylmagynyň zerurdygyny belledi. Şol bir wagtda Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk görmäge girişmek, onuň işini ýokary derejede guramak gerek diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda degişli tabşyryklar berdi.

 

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär