TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Messiniň teklipleri

Ispaniýanyň “Barselona” topary düzümindäki dünýäniň iň güýçli futbolçylarynyň biri hasaplanýan Lionel Messiniň saklap galmak üçin ilkinji ädimini ätdi. Bu barada “TV3” teleýaýlymy habar berdi. Lionel Messiniň şu ýylyň tomsunda şertnamasynyň möhleti dolýar.

“Barselona” toparynyň ýolbaşçysy Žoan Laporta Messiniň kakasy Horhe Messi bilen duşuşdy. Duşuşykda Messiniň toparda galmagy üçin hyzmatdaşlyk etmek meselelerine garaldy.

Mälim bolşuna görä, Laporta anyk teklipler edip bilmedi. Sebäbi toparyň maliýe ýagdaýynyň barlagy geçirilmedi. Emma muňa garamazdan, Laporta Messiden aýlyk hakyny azaltmak boýunça ylalaşyga gelmegini sorady.

Habar berlişine görä, Lionel Messi aýlyk hakyny 50 göterime çenli azaltmaga taýýar. Ýöne munuň üçin käbir teklipleri öňe sürdi. Topar onuň bilen 2 ýyllyk şertnama baglaşmaly. Şol şertnamada “Barselonadan” soňra “MLS” çempionatyna geçmek (has gowusy “Inter Maýami”) we toparyň ABŞ-daky wekilhanasynda wezipe bermek maddasynyň göz öňünde tutulmagyny isledi. Mundan başga-da, Messi ABŞ-dan yzyna dolanandan soňra “Barselonanyň” düzüminde wezipe almak isleýär.

Şeýle hem metbugat sahypalarynda Fransiýanyň “PSG” topary hem Messä 2 ýyllyk şertnama teklip etmäge taýýarlanýandygy barada habarlar ýaýradyldy.

 

Täze wab sahypasy açyldy: mejlis.gov.tm

 

Ýene-de okaň

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Katar-2022: Messi ýoluna dowam edýär

Fransiýa pleý-off tapgyryna çykan ilkinji ýygyndy

Teswirle