TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze wab sahypasy açyldy: mejlis.gov.tm

Ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçilikleriň giňden ýaýran döwründe täze web sahypalarynyň hem açylmagy dowam edýär. Ýurdumyzyň ministrlikleridir pudaklaýyn edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň köpüsiniň öz resmi web saýtlary işe girizildi.

Täzelikde bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň web saýty işe başlady. “mejlis.gov.tm” saýtynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň gurluşy hem-de onuň alyp barýan işleri barada maglumat almaga mümkinçilik döredilipdir. Şeýle hem internet sahypasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden kanunlary, kararlary we kodeksleri barada hem gyzyklanma bildirýänler üçin maglumatlar ýerleşdirilipdir.

Internet sahypasynda “Habarlar”, “Mejlis hakynda”, “Kanunçylyk”, “Deputatlar”, “Halkara gatnaşyklar” we “Maglumat” bölümleri ýerleşdirilipdir.

Şeýle hem web saýt arkaly ýurdumyzdaky täzelikleri bilen hem tanyşmak mümkinçiligi döredilipdir.

 

Ýene bir websaýt işläp başlady:tmyurthabar.com

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle