TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Krossword bäsleşigiň ýeňijileri : Atavatan Krossword

Düýn has takygy 13.05.2021 senesinde sagat 15:00-de “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini yglan edipdik. Bäsleşige ýüzlerçe agza gatnaşdy we şol agza bolanlaryň köp sanlysy jogaplaryň 90 göterimden gowragyny dogry bilipdir. Ähli jogaplary dogry we takyk bilen agzalaryň sany 10-dan geçýär.

Şeýle hem, şol IP belgisinden başga agzalar tarapyndan girilen jogaplar hem bar. Başgaça aýdanymyzda, şol bir maşgala agzalary, şol bir jogaplary, şol bir IP belgisinden jogaplary giren ýagdaýlary hem bar. Bu bolsa, indiki bäsleşiklerde her bir agza üçin aýratyn soraglary girizmek barada bizde pikir döretdi.

Biz aşakda Size ähli soraglaryň jogaplaryny dogry we takyk bilen, ýagny 100 göterim bilen ilkinji 5 agzanyň adyny we familiýasyny Size ýetirýäris. Bu bäş agzanyň ertir ýagny 15.05.2021 senesinde sagat 09:00-12:00 arasynda +993 62 88 02 63 belgili telefon belgisine agza bolan wagty girizen telefon belgisinden jaň etmegini haýyş edýäris. Beýleki telefon belgilerinden jaň etmek baýragy almak üçin kabul edilmeýär. Baýraklar 17.05.2021 senesinde sagat 14:00-den soňra agza bolnan wagty girizilen telefon belgisine geçirilýär.

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Biz “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini geljekde-de yzygiderli geçirip durmagy meýilleşdirýäris. Şol sebäpli “Atavatan Krossword” sahypamyza gündelik giriň we hem wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň, şeýle hem geljekdäki sowgatly Krossword bäsleşiklerde ýeňiş gazanyň!

Sowgatly Krossword bäsleşikleriniň hemaýätkari Türkmen we Iňlis dillerinde gepleýän, ilkinji sesli Akylly sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy bolup durýar. (www.makulsozluk.com   Applikasiýasyny ýükläp almak üçin şu ýere basyň)

Habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak üçin  Applikasiýamyzy şu ýere basyp ýükläp alyň!

Ýalkymgözel Alyýewa    100 %

Sähetmyrat Alymow      100 %

Aýbölek Esenowa           100 %

Jümägül Jümmikowa     100 %

Jumadurdy Seýidow      100 %

 

Hormatly okyjylarymyz, 

Saýtymyzda Gündelik Täleýnamalar sahypasy hereket edýär we Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/category/habarlar/senin-taleynaman/

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/european-union-interview-with-ambassador-extraordinary-and-plenipotentiary-diego-ruiz-alonso/

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle