TEHNOLOGIÝA

“Instagram” gaýdyp geldi: yzy bilen “Facebook” we “WhatsApp”

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp” Applikasiýalary 6 sagatdan soňra täzeden işläp başlady. Mälim bolşy ýaly, düýn agşam dünýäniň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram”, “Facebook” hem-de iň köp ulanylýan “WhatsApp” Applikasiýasynyň hyzmatlarynda näsazlyk emele geldi. Jemi 6 sagatdan köp dowam eden näsazlyk gije ýarysy aradan aýryldy. Bu üç Applikasiýa eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň jemgyýetçilik boýunça müdiri Andy Stone “Twitter” hasabyndan ulanyjylara ýüzlenipdi. Ol öz ýüzlenmesinde Applikasiýalarda we önümlerinde näsazlygyň emele gelendigini boýun aldy we  mümkin bolan iň gysga wagtda näsazlygy aradan aýyrmak üçin işleýändiklerini belläp geçipdi. Ol  şeýle ýagdaýyň emele gelmegi sebäpli ötünç sorady.

Bu ýagdaý emele gelenden soňra “Facebook” kompaniýasynyň Nýu-Ýork biržasyndaky aksiýalarynda 5 göterimden gowrak pese gaçyşyň emele gelendigi bellenilýär. “Facebook” Applikasiýasynyň häzirki günde 2,89 milliard ulanyjysy bar. Bu görkeziji “YouTube”-de 2,3 milliard, “WhatsApp”-da 2 milliard, “Instagramda” bolsa 1,38 milliard ulanyja barabardyr.

 

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder