TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Instagram” gaýdyp geldi: yzy bilen “Facebook” we “WhatsApp”

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp” Applikasiýalary 6 sagatdan soňra täzeden işläp başlady. Mälim bolşy ýaly, düýn agşam dünýäniň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram”, “Facebook” hem-de iň köp ulanylýan “WhatsApp” Applikasiýasynyň hyzmatlarynda näsazlyk emele geldi. Jemi 6 sagatdan köp dowam eden näsazlyk gije ýarysy aradan aýryldy. Bu üç Applikasiýa eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň jemgyýetçilik boýunça müdiri Andy Stone “Twitter” hasabyndan ulanyjylara ýüzlenipdi. Ol öz ýüzlenmesinde Applikasiýalarda we önümlerinde näsazlygyň emele gelendigini boýun aldy we  mümkin bolan iň gysga wagtda näsazlygy aradan aýyrmak üçin işleýändiklerini belläp geçipdi. Ol  şeýle ýagdaýyň emele gelmegi sebäpli ötünç sorady.

Bu ýagdaý emele gelenden soňra “Facebook” kompaniýasynyň Nýu-Ýork biržasyndaky aksiýalarynda 5 göterimden gowrak pese gaçyşyň emele gelendigi bellenilýär. “Facebook” Applikasiýasynyň häzirki günde 2,89 milliard ulanyjysy bar. Bu görkeziji “YouTube”-de 2,3 milliard, “WhatsApp”-da 2 milliard, “Instagramda” bolsa 1,38 milliard ulanyja barabardyr.

 

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle