TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz özbek kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi doglan güni bilen gutlady.

Milli Liderimiz Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda Özbegistanyň ähli ulgamlarda ýokary netijeleri gazanýandygyny belledi.

Telefon söhbetdeşliginiň barşynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ýurtlaryň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, esasan hem söwda, ykdysady, ulag, aragatnaşyk we medeni hem-de ynsanperwer ugurlardaky okgunly ösüşine kanagatlanma bildirdiler.

Şeýle hem Prezidentler şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyny ara alyp maslahatlaşyp, öňde boljak çäräniň maksatnamasy babatda pikir alyşdylar.

Milli Liderimiz mundan başga-da, Özbegistanyň Prezidentini golaýda Daşkent şäherinde guralan Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky özara baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen ýokary derejedäki halkara maslahatyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Bu forumyň netijeleriniň sebitde taslamalaryň ilerledilmegine oňat esas bolup hyzmat etjekdigi nygtaldy.

 

S.Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy

 

 

S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory bilen duşuşdy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle