TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Hindistan täze Prezidentini saýlady

Hindistan Respublikasynyň 15-nji Prezidenti Draupadi Murmu boldy. Ol bu saýlawlara “Bharatiýa janata parti” partiýasynyň gatnaşmagyndaky Milli-demokratik alýansyň dalaşgäri hökmünde gatnaşdy.

Hindistanda prezident saýlawlary 18-nji iýulda geçirildi. Milli parlament tarapyndan žurnalistlere berlen soňky maglumata görä, jemi 3219 sesiň 2161-sine Draupadi Murmu, 1058-sine bolsa onuň bäsdeşi Ýaşwant Sinh mynasyp boldy.

Ozal habar berşimiz ýaly, Hindistanda döwlet Baştutany halk tarapyndan däl-de, parlament we welaýat mejlis agazalary tarapyndan saýlanýar. Saýlawlara ýurduň parlamentiniň 2 palatasy, şeýle hem 28 ştatyň we 2 territoriýanyň, ýagny sebit parlament wekilleri gatnaşýar. Jemi, 4,8 müň wekil saýlawlarda ses berýär. Sesler hem deputatlaryň wekilçilik edýän ştatynyň ilatynyň sanyna görä hasaplanýar.

Şeýlelikde, saýlawlarda ýeňiş gazanan Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň 2-nji zenan prezidenti boldy. Mundan ozal, 2007-2012-nji ýyllarda Pratibha Patil prezidentilige saýlanyp, ýurduň ilkinji zenan Prezidenti bolupdy.

Draupadi Murmu Hindistanyň 1947-nji ýylda Beýik Britaniýadan garaşsyzlygyny gazanandan soňra dünýä inip, ýurda prezident saýlanan ilkinji döwlet baştutany boldy.

Saýlanan Prezident 25-nji iýulda kasam kabul edip wezipesine girişer. Ýurduň häzirki Prezidenti Ram Nath Kowindiň wezipe ygtyýarlyklary 24-nji iýulda tamamlanýar.

1958-nji ýylda dünýä inen Draupadi Murmu Jarkhand ştatynyň ozalky gubernatorydyr. Ýurduň täze Prezidentine gadymy Mahabharat eposynyň baş gahrymany – şa zenany Draupadiniň hormatyna Draupadi ady dakylypdyr.

Hindistanyň Prezidenti ýurduň döwlet baştutany bolup, şol bir wagtda baş serkerdebaşydyr. Ýöne ýurduň häkimiýetiniň işiniň agramly bölegini Premýer-ministr alyp barýar.

Hindistanyň Prezidenti 5 ýyl möhlet bilen saýlanýar.

 

Jo Baýden koronawirus bilen keselledi

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle