SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Halkara uçar gatnawy :Stambul-Türkmenbaşy-Stambul

Halkara uçar gatnawlary baradaky habarlary www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň üsti bilen,  şeýle hem @atavatanturkmen  Instagram hasabyndan Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün ýene bir halkara uçar gatnawy amala aşyrylar. Şu gün amala aşyryljak ýörite uçar gatnawynyň beýleki gatnawlardan tapawutlylykda  köp dürli ýolagçylaryň peýdalanyp bilýänligidir.

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, 2021-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrar.

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew we Jelil Atajykow myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

 

Ozal habar berşimiz ýaly, bu kompaniýa  2021-nji ýylyň  5-nji sentýabrynda Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrypdy. Bize gelen maglumatlara görä,  Türkhowaýollary” kompaniýasy  şu aýyň 2-nji ýarymynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.  Bu barada has anyk maglumatlary iň gysga wagtda saýtymyza ýerleşdireris.

“Türkhowaýollary” kompaniýasy häzire çenli 20-den gowrak ýörite gatnawlaryny, şeýle hem beýleki kompaniýalaryň buýruklary esasynda birnäçe gatnawlary amala aşyrdy.

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Sözlük” indi türk dilinde : 3 dilde onlaýn sözlük

 

Çagalar üçin sözlük rus dilinde: “Makul Sözlük”

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar