TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Halkara “Buker” baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Edebiýat ulgamynyň abraýly baýraklaryndan biri bolan Halkara “Buker” baýragynyň üstümizdäki ýyldaky ýeňijisi mälim edildi. Halkara “Buker” baýragyna fransiýaly Dawid Diop mynasyp boldy. Fransiýaly ýazyjy ilkinji gezek bu abraýly baýraga eýe bolan fransuz ýazyjysy boldy.

Ýazyja bu abraýly baýrak “Ruh ýoldaşy” atly romany üçin berildi. Diop bu romanynda birinji Jahan urşy döwründäki wakalary beýan edipdir. Bu kitap iňlis diline Anna Moskowakis tarapyndan terjime edildi.

“Buker” baýragynyň pul sylagy 50 müň futn-sterligine barabardyr. Ol ýazyjynyň hem-de romany terjime edeniň arasynda deň paýlaşylar. Bu hem ikisiniň hem eseri döretmekdäki hyzmatynyň deň derejede ykrar edilmeginiň netijesidir.

Halkara “Buker” baýragy 2005-nji ýylda döredildi. Ol adaty “Buker” baýragyndan tapawutlylykda, eseri iňlis diline terjime edilen hem-de Beýik Britaniýada çapdan çykan daşary ýurtly ýazyjylara berilýär.

“Buker” baýragy Beýik Britaniýa, Irlandiýadan we Arkalaşygyň düzümindäki iňlis ýazyjylaryna berilýän abraýly baýrakdyr.

 

Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler

Ýene-de okaň

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Teswirle