TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dünýädäki ilkinji motosikliň dörän güni

Dünýädäki ilkinji motosikl mundan 136 ýyl ozal, ýagny, 1885-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Germaniýada döräpdir. Bu motosikl sagatda 12 km tizlik bilen hereket edýärdi.

Ol gaty özboluşly motorly welosiped bolupdyr. Çarçuwalar, tigirler ýaly agaçdan ýasalypdyr. Mundan başga-da, onuň iki tigiri däl-de, dört tigir bolupdyr we rezin tekerleriň ýerine hemmesi demir bilen bezeldir. Oturgyjyň aşagynda 0,5 at güýji bolan içki ýangyç hereketlendirijiside ýerleşdirilipdir.

Oňa ýangyç hökmünde bolsa benzin ýa-da kerosin ulanylypdyr. Kuwwatly enjamy işe girizmek üçin ilki bilen mis ýalpyldawuk turbany benzin gyzdyryjy bilen gyzdyrmaly bolupdyr.

Motosikller awtoulaglar bilen bir wagtyň özünde, hat-da birneme öňräk peýda boldy. Düzgün bolşy ýaly, olar has ýönekeý tehnologiýada elini synap gören geljekki awtoulag öndürijileriniň ussahanalarynda dünýä indi.

Haýran galan köpçülige hödürlenen motosikl, Karl Benz ýaly hakyky durmuşda ulanyljak ilkinji awtoulaglary döretmek hormatyna eýe bolan Gottlieb Daimleriň ogly Adolf Daimler tarapyndan dizaýn edildi.

Bar bolan 4 tigiriň dizaýneriň tigir sürmegi bilmeýändigi, şonuň üçin hem motosikl sürüp bilmeýändigi ýönekeý hakykat bilen düşündirilendigi belli däl. Dünýädäki ilkinji motosikliň ilkinjiligine garamazdan, ony döretmegiň esasy ýörelgeleri goýuldy. Daimler Sr bu ýaryşdan ozal patent berdi, ýöne enjamy söwda taýdan oňaýsyz hasaplap, motosikli täzeden dikeltmäge howlukmady.

Meýlis Sadykow

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

 

8 ýyldan soňra dünýä çempionatyna gatnaşýar

 

 

Ýene-de okaň

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Ýürek joşguny

Ata Watan Eserleri

Köýtendag täsinlikleriň jülgesi

Teswirle