SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy.  Biz www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda bir habar ýerleşdiripdik we şeýle uçuşyň 29.09.2021 senesinde meýilleşdirilýändigini Size ýetiripdik. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýtyndaky habaryna görä, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habaryna görä,  “S7” awiakompaniýasynyň nobatdaky ýörite uçar gatnawy 29-njy sentýabrda Aşgabat-Moskwa ugry boýunça amala aşyryldy. Ilçihananyň habaryna görä, bu gatnawdan 175 ýolagçy peýdalandy.

Türkmenistandan Russiýa soňky gezek ýörite uçar gatnawy 17-nji sentýabrda gurnalypdy.

Zyba zybanly Zybagözel

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar