BIZNES

Arbitraž kazyýeti we halkara hususy hukugyň kadalary

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini kabul ediler, Raýat Kodeksiniň kämilleşdiririlen rejelenen görnüşi taýýarlanar we bu Kodeksde halkara hususy hukugynyň kadalary beýan ediler. Bular barada Ruhyýet Köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygynda aýdyldy.

Şonda, Arbitraž kazylary tarapyndan jedellere seretmegiň tejribesini öwrenmegiň möhüm ähmiýetini nazara alyp, Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini kabul etmek boýunça degişli işleri geçirmek zerurdyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Bulardan başga-da, Raýat kodeksiniň kämilleşdirilen, rejelenen görnüşini taýýarlamak boýunça işi dowam etmeli. Şonuň bilen birlikde, döwrüň talaplaryndan we oňyn halkara tejribesinden ugur alyp, Kodeksde halkara hususy hukugynyň kadalary hem beýan edilse, maksadalaýyk bolardy diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek: Intellektual mümkinçilikler

Kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler

«Migrasiýa hakyndaky» Kanuna üýtgetmeler giriziler

Telekeçilik işine degişli kanunçylyk kämilleşdiriler

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler giriziler

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär