TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Administratiw hukuk bozulmalar barada peýdaly maglumatlar

Administratiw hukuk bozulmalary barada işlere haýsy möhletde seredilmeli?

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda bellenilşine görä, işe seretmäge ygtyýarly edara tarapyndan administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnama (karar) we işiň beýleki materiallary alnan gününden on bäş gün möhletde administratiw hukuk bozulma barada işe seredilýär. Administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça goşmaça ýagdaýlary anyklamak zerur bolan halatlarynda işe seretmäge ygtyýarly edaranyň esaslandyrylan karary bilen işe seretmek möhleti bir aýa çenli uzaldylyp bilner. (Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 544-nji maddasynyň 1-nji we 2-nji bölegi)

Döwlet migrasiýa gullugynyň täze Buýruklary: Biometrik Pasport

 

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle