MEDENIÝET

2021-nji ýylyň iň gowy fotosuratlary saýlandy

“Sony World Photography Awards 2021” fotosurat bäsleşiginde halkara eminler bu bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etdiler. “Ýylyň fotosuratçysy” adyna britaniýaly suratçy Kreýg Iston mynasyp boldy. Onuň “Bank Top” atly suraty bäsleşikde ýeňiş gazandy. Istona bäsleşikde ýeňiş gazandygy üçin sowgat hökmünde sanly surat düşüriş enjamlarynyň toplumy we 25.000 dollar pul baýragy gowşuryldy. Mundan başga-da, professional bäsleşigiň 10 kategoriýasynda ýeňijiler we finalçylar, talyplaryň arasynda, açyk, şeýle hem ýaşlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarynyň ýeňijileri yglan edildi.

 

Zimbabwe döwletiniň fotosuratçysy Tamari Kudite “Wiktoriýa stilindäki afrikaly zenanlar” portreti üçin açyk bäsleşikde ýeňiji boldy.

Talyplaryň arasynda geçirilen bäsleşikde “Ýylyň fotosuratçysy” diýen adyna Stellenboş dizaýn we fotosurat akademiýasynyň talyby Koenraad Haýns Torlage birinji orna mynasyp boldy. Ol bäsleşige özüniň “Ýaş daýhanlar” fotosuraty bilen gatnaşypdyr.

Ýaşlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde “Ýylyň fotosuratçysy” adyna Hindistan döwletiniň 19 ýaşly Pubarunu Basu ýeňiji boldy. Pubarunuň “Hakykatdan gaçyp bilmersiňiz” fotosuraty beýleki müňlerçe dalaşgärleriň arasynda iň gowusy diýlip saýlanyldy.

 

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi