TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

13-nji dekabrda dynç alnar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öňüsyrasyndaky giňişleýin mejlisinde Halkara Bitaraplyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakyndaky resminama gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň Halkara Bitaraplyk gününi dabaraly belläp geçmegi hem-de oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permana gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky dynç gününi 13-nji dekabra duşenbe gününe geçirmek bellenildi.

 

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Teswirle