Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz mejlisde eden çykyşynda uly baýramlaryň öňýanynda toba gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz olary jeza çekmekden boatmak ýaly sahawatly işleriň geçirilýändigini belläp, Halkara Bitaraplyk … Continue reading Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik