BIZNES

Ýyladyşhana hojalyklary boýunça seminar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky  ýyladyşhana hojalyklarynyň wekillerini 31-nji maýda geçiriljek “Türkmenistanda ýyladyşhana tehnologiýalaryny ösdürmek” atly onlaýn seminara çagyrýar.

Bu seminar, ýyladyşhanalarda gök önümleri we miweleri ösdürip ýetişdirmek boýunça öňdebaryjy tejribä we täzeliklere bagyşlanýar.

Duşuşyga gatnaşyjylar hünärmenlere sorag berip bilerler we olardan aýratyn maslahat alyp bilerler.

Seminar Zoom platformasynda sagat 14:00-dan agşam 18:00-a çenli dowam eder we arzalar 24-nji maýa çenli kabul ediler.

Habarlaşmak üçin: knowhowturkmenistan@ebrd.com

 

Hytaý-Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Aşgabatda halkara forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan dünýäniň işewürleriniň üns merkezinde