DÜNÝÄ

Hytaý-Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky “C+C5” formatyndaky duşuşygyň ikinjisi geçirilýär.

Hytaýyň daşary işler ministri Wang I-niň guramagynda Hytaýyň Sian şäherinde geçiriljek duşuşyga Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi, Gyrgyztanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew, Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow hem-de Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow gatnaşar. Bu barada Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär.

12-nji maýda geçiriljek “Hytaý-Merkezi Aziýa” daşary işler ministrleriniň duşuşygy bu formatdaky ikinji hem-de ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşyk bolar. Mälim bolşy ýaly, bu formatdaky duşuşygyň ilkinji 2020-nji ýylyň iýulynda onlaýn tertibinde geçirilipdi.

Hytaý we Merkezi Aziýa ýurtlary däp bolan dostluk we dürli pudaklarda ýakyn hyzmatdaşlygy bolan dostlukly goňşular we strategiki hyzmatdaşlardyr – diýlip, bu baradaky metbugat beýanatynda bellenilip geçilýär.

Şu ýyl Merkezi Aziýa ýurtlary özüniş Garaşsyzlygynyň 30 ýylylgyny belleýär. 2022-nji ýylda bolsa, Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky diplomaitk gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýar.

Nobatdaky duşuşygyň çäklerinde ministrleriň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny, epidemiýa garşy hyzmatdaşlyk etmek, umumy gyzyklanma döredýän beýleki meseleler barada çuňňur pikir alyşmalar geçirilip, degişli resminamalaryň gol çekilmegine garaşylýar. Şeýle hem birnäçe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler geçirer.

 

Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige aldyrmak barada maglumat

 

 

Ýene-de okaň

Türki Döwletleriň Guramasynyň döwletleri azyk howpsuzlygy boýunça ylalaşyk baglaşarlar

Türkmenistanyň Prezidenti kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Russiýada saparda bolar

Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmen-fransuz ykdysady hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň muzeýine türkmen milli gymmatlyklarynyň gowşurylmagy