BILIM

Ýurdumyzyň instituty Aziýanyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawynda

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty Aziýanyň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň “Asia University Rankings-2022” sanawyna girmegi başardy. Adatça, bu sanaw  «Times Higher Education (THE)» britan žurnaly tarapyndan her ýyl taýýarlanýar.

Şol sanaw esasynda “Asia University Rankings-2022” sanawy hem taýýarlandy. Bu sanawda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty hem bar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdebi sanawa «habarçy» derejesi bilen girizildi.

Başgaça aýdanymyzda, bu institut halkara sanawda hem öz ornuny tapyp gelýär. Geçen ýyl hem bu institut «Times Higher Education (THE)» žurnalynyň bütindünýä sanawyna girizilipdi we onda-da ilkinji gezek şol sanawda orun alypdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty şu ýylyň fewralynda dünýäniň ýaş ýokary okuw mekdepleriniň halkara görkezijiniň sanawyna – «THE World Young University Rankings-2022» girizildi.

Häzirki wagta Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda maglumatlar tehnologiýalary we programmalaşdyrmak, maglumatlar ulgamynyň howpsuzlygy, sanly ykdysadyýet we dolandyryş, şeýle hem aragatnaşygyň radiotehnologiýalary ulgamynda ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanylýar.

“Times Higher Education Asia University Rankings 2022” Bütindünýä uniwersitetleriniň reýtingi bilen deňeşdirilende 13 öndürijilik görkezijisini ulanýar, emma Aziýanyň institutlarynyň häsiýetlerini görkezmek üçin düzüldi.

Iň giňişleýin we deňagramly deňeşdirmeleri üpjün etmek üçin uniwersitetler ähli esasy wezipeleri – mugallymçylyk, gözleg, alyş-çalyş we halkara dünýägaraýyşlary boýunça baha berilýär.

Aziýanyň 2022-nji ýyldaky reýtingde 31 sebitden 616 uniwersitet bar. Bu sanawda öňdeligi Hytaýyň uniwersitetleri eýeledi. Şeýle hem Ýaponiýa sanawda iň köp ýokary okuw mekdebi bilen wekilçilik eden ýurtlaryň biri boldy. Mundan başga-da, sanawdaky ilkinji 100-likde Saud Arabystany Patyşalygynyň uniwersitetleriniň sany 4-den 6-a çykdy.

Ilkinji gezek Palestinanyň uniwersiteti bu sanawa goşuldy.

 

 

Salam, tomus! Mekdep okuwçylarynyň dynç alşy başlady

Ýene-de okaň

Oksford sözlügi tarapyndan ýylyň sözi saýlandy

Türkmenistan-Eýran: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Täze Zelandiýa mekdeplerde telefony gadagan eder

Türkmen ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

Türkiýede talyplara wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň tertibi

Ýylyň sözi – “hakyky”