Salam, tomus! Mekdep okuwçylarynyň dynç alşy başlady

2-nji iýunda paýtagtymyzyň gür bagy-bossanlyga bürenip oturan gözel künjeginde ýerleşýän Çagalar we ýetginjekler köşgünde mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dabarasy boldy. Ir säherden aýdym-saza beslenen dabara dynç alşa ugradyljak çagalar we olaryň hossarlary, köp sanly myhmanlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýerde körpe … Continue reading Salam, tomus! Mekdep okuwçylarynyň dynç alşy başlady