BIZNES

ÝTÖB: telekeçilik taslamalaryny maliýeleşdirmek

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ÝTÖB wekilhanasynyň ýolbaşçysy Fatih Türkmenoglu bilen geçirilen iş duşuşygynda, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistanda amala aşyrylýan munisipal taslamalaryna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri we ýurtda maliýe bazarlaryny ösdürmek babatynda bankyň berip biljek ýardamlary baradaky meseleleri ara alnyp maslatlaşyldy.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, edaranyň degişli müdirlikleriniň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Şeýle hem taraplar, kiçi telekeçilik taslamalaryny, şol sanda türkmen telekeçiligi üçin täze ugurlary maliýeleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk pudagynda has aýdyň işjeňleşendigi barada nygtalyp geçildi. ÝTÖB, TSTB-niň agzalarynyň dürli pudaklardaky birnäçe taslamalaryny maliýeleşdirdi.

Fatih Türkmenoglu, bankyň maliýe we maslahat beriş hyzmatlary arkaly işewürligiň ösmegine, durnukly we açyk bazar ykdysadyýetini gurmaga ýardam etmek maksady bilen özara gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny belledi.

 

«Ahal»-yň ýeňşi baýramçylyga ajaýyp sowgat boldy. «Altyn Asyr» bolsa…

Ýene-de okaň

Maşat şäherinde “STAR EXPO 2023” atly sergi geçirildi

5-nji dekabrda Türkmenistanda baýramçylyk söwdasy başlar

Amerikaly milliarder Çarli Manger aradan çykdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy