SPORT

«Ahal»-yň ýeňşi baýramçylyga ajaýyp sowgat boldy. «Altyn Asyr» bolsa…

17-nji maýda AFK-nyň kubogynyň «E» toparçasyndaky ikinji duşuşygynda-da ýeňiş gazanan «Ahal» taryhynda ilkinji gezek ýaryşyň sebitleýin finalyna çykdy. Örän güýçli garşydaş ― «Dordoý» bilen Bişkekde duşuşan «Ahal»-yň futbolçylary 2:0 hasabynda ýeňiş gazanyp,  baýramçylyk gününiň dabarasyny has-da artdyrdylar.

Gollaryň ilkinjisini oýnuň 7-nji minudynda «Dordoý»-yň  goragçysy Aleksandr Miçenko öz derwezesine geçirdi. Bellemeli ýeri gurnalan oýun hüjümiň soňky top aşyrlyşynda sagdan jerime meýdança uzadylan top derwezeçiden hem geçip derwezäniň orta gürpünde Miçenkoň aýagyndan içeri girip gitdi. Pursada dogry baha bersek, garşydaş goragçysyny öz derwezesine gol salmakda aýyplap otyrmak gaty bir dogaram däl, sebäbi onuň çepinde eýýam Elman Tagaýew top geçäýende hem depmäge taýýar dur, şonuň üçin gorgçy iň soňky çykalgany ulandy, olam şowsuz boldy. Ikinji pökgüni bolsa 78-nji minutda hüjümde oýnan (aslynda  ýarym goragçy hökmünde tanalýan)  Elman Tagaýew geçirdi.

Bu duşuşykdan soňra utugyny 6-a çykaryp, toparçadaky garşydaşlarynyň ikisini hem ýeňen «Ahal» heniz sebitleýin ýaryş tamamlanmanka, onuň finalyna çykmagy başardy.

Bu gün bolsa Täjigistanda Türkmenistanyň «Altyn Asyr» topary bilen 2011-nji ýylda hut şu kubogy gazanan topar bolan Özbegistanyň «Nasaf» topary duşuşar. Şol oýnuň ýeňijisi awgust aýynda  sebitiň finalynda  çykyş etmek bilen AFK kubogy ugrundaky ýoluny dowam eder. Hünärmenler bu iki toparyň arasyndaky oýny Merkezi Aziýada iň uly sport wakasy hökmünde garaýarlar. Bu hakykatdanam şeýle.

Bu gün özbek toparyny deňligem kanagatlandyrýar, olarda 6 utuk bar, emma ildeşlerimize topardan çykmaga diňe ýeňiş zerur, sebäbi aragatnaşykçylar 4 utuk bilen ikinji orny eýeleýärler.

Möhüm oýunda ildeşlerimize üstünlik arzuw edýäris.

 

Merdan Baýat,

sport žurnalisti,

«ATAVATAN  TÜRKMENISTAN»

halkara žurnalynyň geçirýän şaşka ýaryşynyň ýeňijisi.

 

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

 

 

Ýene-de okaň

“Time” žurnaly: Messi ýylyň türgeni

Ata Watan Eserleri

Ahal» topary «Al-Ain» toparyny kabul eder

“Arkadag” topary – çempion

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň bijeleri çekildi

Ata Watan Eserleri

Gurban Berdiýewiň “Dinomasy” birinjilige geçdi

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1