TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“YouTuber”-ler aýda näçe pul gazanýar? “YouTube” -da özüne çekiji mazmun nädip öndürmeli?

Üýtgeýän tehnologiýalaryň we täze media platformalarynyň kömegi bilen indi her kim öz mazmunyny öndürip we paýlaşyp biler. Bu platformalaryň biri bolan “YouTube” -da mazmun öndürijileriniň gazanan mukdary 100 müň dollara ýetip biler. Iň girdejili wideolary “Bitcoin” ýaly kriptowalýuta maýa goýumlary, sanly oýunlar we durmuş ýörelgelerini görkezýänlerdir. Aýlyk hakdaky işlerini taşlap, mazmun öndürmäge özüni bagyşlaýanlaryň sany köpelýärkä, “Youtuber”-leriň aýlyk girdejileriniň hasabatyny jemledik. Gowy “YouTuber”-ler, müň, 100 müň we bir million görülýän wideolar näçe gazanýar? “YouTuber”-ler aýda näçe gazanýar? “YouTube”-da haýsy mazmun ünsi özüne çekýär?

“YouTube Partner” programmasynyň bir bölegi bolan sosial media döredijileri wideolaryny “Google” platformasy tarapyndan ýerleşdirilen mahabatlar bilen pul gazanyp bilerler.

Şeýle-de bolsa, geçen ýyl ABŞ-da göni “YouTube” -dan pul gazanyp başlamak üçin döredijiler azyndan müň abonent we 4000 sagat tomaşa edilmeli boldular. Bu çäkden geçen ulanyjylar, mahabat, abunalyk we kanal agzalygy arkaly kanallaryna pul gazanyp başlamaga mümkinçilik berýän “YouTube Partner Programma” üçin ýüz tutup bilerler. Ýagny, “YouTube” -da döredijiler hemaýatkärlikden başlap, önüm satmak ýaly dürli usullar bilen pul gazanyp bilerler. Emma “Google” mahabatlaryndan gelýän girdejiler, köp “YouTube” ýyldyzlarynyň girdejisiniň esasy bölegini düzýär. Beýleki tarapdan, “YouTuber”-ler, “Adsense” mahabatlaryndan “CPC” (Bir gezek basmak üçin töleg) we CPM (Müňlerçe täsir) ýerine ýetirilýär. Mysal üçin, 1,1 million abonenti bolan “YouTuber” -iň şahsy maliýeleşdirmesi bolan “Nate O’Brien”, bu ýol bilen bir ýylda 444,000 dollar töweregi girdeji gazandy. “Business Insider”, 1 million tomaşa edilen wideolary bolan “YouTuber”-ler bilen gürleşdi. Aýlyk girdeji mazmunyň görnüşine we tomaşaçylaryna baglylykda 3,400 dollardan 40,000 dollar aralygynda üýtgedi. Mahabat berijiler her müň mahabat görnüşi üçin “YouTube”-a belli bir töleg töleýärler. Soňra “YouTube” bu tölegiň 45 göterimini alýar we galan bölegini döredijä berýär. Şahsy maýa goýum maslahaty ýa-da kriptowalýuta ýaly käbir mowzuklar, “Youtuber” -iň mahabat girdejisini artdyryp, gowy girdeji gazanan tomaşaçylary özüne çekip biler. Döredijiler meşhurlygyna baglylykda her müň tomaşa üçin ortaça 2-den 11 dollar aralygynda pul gazanýar.

“Youtuber”-ler aýda näçe manat gazanýar?

– 1.8 million abonenti bolan durmuş ýörelgesini dörediji Tiffany Ma, 4500-10,500 dollar

1,7 million abonenti bolan Andreý Jihiň kriptowalýuta teswirçisi, 4500-11,500 dollar

– 600 müň abonenti bilen minimalizm durmuş wideolaryny paýlaşýan kanalyň eýesi Kelli Stamps, 11 müň 134 dollar – 20 müň 703 dollar

– 350 müň abonenti bolan maliýe kanalynyň eýesi Çarli Çang, 23 müň 300 dollar – 44 müň 900 dollar

 

Fransiýada koronawirusyň täze görnüşi ýüze çykdy

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle