TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Fransiýada koronawirusyň täze görnüşi ýüze çykdy

Tutuş dünýäde 2 ýyla golaý wagt bäri kynçylyklar döredýän koronawirus ýokanjynyň “omikron” görnüşine garşy göreşiň dowam edýän günlerinde bu howply wirusyň täze görnüşi Fransiýanyň günortasynda ýüze çykdy. Bu barada Awstriýanyň “Heute” gazetiniň elektron görnüşiniň üsti bilen habar berildi.

Neşiriň habaryna görä, Kamerundan Fransiýa gaýdyp gelen syýahatçylarda näbelli bir dartgynlygyň ýüze çykandygyny belleýär. Hünärmenler wirusyň bu görnüşiniň döremegine sebäp bolýan serişdäniň Afrika ýurdunda köp duş gelýändigini aradan aýyrmaýarlar.

Täze görnüş “B.1.640.2” adyny aldy we Marseliň lukmanlary tarapyndan hasaba alyndy. Fransuz alymlarynyň geçiren gözleginde täze wariantda 46 mutasiýa ýüze çykarylandygy aýdylýar. Bu dartgynlygyň howpy ýa-da ýokaşma derejesi entek doly belli däl.

Fransiýanyň günortasynda täze mutasiýa tapylmagy baradaky maglumatlar nemes dilindäki iň uly metbugatda hem beýan edildi.

 

4-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Teswirle