TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralary dörediler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli güwanamanyň ýurdumyza gelip gowuşmagy mynasybetli käbir ýolbaşçylara tabşyryklar berildi.

Bu babatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew üçin şu tabşyryklar berildi:

  • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO-nyň kafedralaryny döretmek boýunça işleri çaltlandyrmaly:
  • ÝUNESKO-nyň mekdepleri assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň käbirini girizmek boýunça alyp barýan işleri güýçlendirmeli:
  • halkymyzyň dünýä medeniýetini goşan goşandyny, maddy hem ruhy medeniýetine düýpli öwrenmek we giňden wagyz etmek işlerini güýçlendirmeli:
  • şöhratly taryhymyzy, edebiýatymyzy, aýdym-saz sungatymyzy dürli döwürlerde ýazylan çeşmelerde we arheologik tapyndylarda duş gelýän maglumatlar esasynda halkara ylmy jemgyýetçiligine giňden ýetirmeli.

Ahalteke atlary, alabaý itleri, keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawyna giriziler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle