DÜNÝÄ

Ýewropanyň iň beýik depesi “Mont Blank”  peselýär

Fransiýa bilen Italiýanyň serhedinde ýerleşýän Ýewropa yklymynyň iň beýik dagy Mont Blankyň depesiniň beýikligi ýene aşak inendigi habar berildi. UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girýän dagyň soňky ölçeginde onuň beýikliginiň deňiz derejesinden 4807 metr beýikdigi mälim edildi.

Dagyň ölçeglerini 27 hünärmenden we birnäçe dag ýolbeletlerinden ybarat bolan topar bilen ölçendi we bu üç gün dowam etdi. Dagyň depesiniň aşak düşmegi soňky 20 ýylda 2 metre ýetendigi mälim edildi.

Geograflar Mont Blankyň eteginde ýerleşýän Sankt-Gerwais-les-Baýns şäherinde geçirilen metbugat ýygnagynda “Indi ýygnan maglumatlaryň hemmesine seredip, ähli teoriýalary öňe sürmek alymlaryň özüne bagly” -diýdi.

2001-nji ýyldan başlap, Ýewropanyň üçegi her iki ýylda bir gezek ölçelýär, yzygiderli ölçemegiň maksady bolsa, ähli hünärmenler üçin elýeterli boljak takyk maglumat bazasyny üpjün etmekdir.

Ilkinji äýnegiň döreýiş taryhy

 

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy