Ýewropa kem-kemden çäklendirmeleri gowşadýar

Ýewropa Bileleşigina agza döwletlerde koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen çäklendirmeler kem-kemden gowşadylýar. Bu barada “Euronews” teleýaýlymy habar berýär.

Belgiýanyň hökümeti köçede gorag örtüklerini dakynmak talabyny ýatyrdy we geçen ýylyň oktýabr aýynda çäklendirilen restoranlaryň işiniň täzeden ýola goýulmagyna rugsat berdi. Ýerli metbugat serişdeleri bu güni “erkinligiň güni” hökmünde atlandyrdylar.

Şeýle hem Fransiýada hem çäklendirmeler gowşadylýar. Köçä çykmak gadaganlygy sagat 21:00-dan 23:00-a geçirildi. Fitnes merkezleri hem-de attraksionly seýilgähler işläp başlady. Ýöne howpsuz araçägi saklamak hem-de örtük dakynmak hökamny bolmagynda galýar. Jemgyýetilik iýmit kärhanlary hem kem-kemden müşderilerini kabul edip başlady.

Şeýle hem ýurtda açyk howada  sport görnüşleri bilen meşgullanmaga rugsat berildi.

SANLY KORONAWIRUS ŞAHADATNAMASY

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Ýewropa parlamenti öz gezeginde Ýewropa Bileleşigi boýunça sanly koronawirus şahadatnamasyny girizmegi tassyklady. Bu barada parlamentde ses berişlik geçirildi.

Mundan beýläk, sanjym edilen hem-de şahadatnamasy bolan adamlara Ýewropa ýurtlarynda goşmaça Kowid-19 barlag resminamasy bolmazdan rahat syýahat edip bilýärler. Gezelençden soňra karantin çärelerini hem berjäý etmekden boşadylýar.

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar