TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy gysga metražly film bäsleşigini geçirýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti hyzmatdaşlary bilen bilelikde gysga metražly filmleri döretmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

Filmiň temasy ÝB-niň gymmatlyklaryna laýyk gelmelidir, ýagny olar “ýaşyl” hereketi, sosial integrasiýa ýaly ugurlary öňe sürmekden ybaratdyr.

Filmiň wagty 15 minutdan uzak bolmaly däldir. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüz tutmagyň möhleti 2023-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna çenli dowam edýär.

ÝB-niň wekiliýeti filmleri uly göwrümli köpçülige görkezip, olaryň arasyndan üç sany tapawutlanan işi saýlar. Soň, saýlanan işler 2023-nji ýylda Brýusselde (Belgiýa) her ýyl geçirilýän “Nowruz” kinofestiwalynda görkeziler.

Şeýle-de bu ýewropaly tomaşaçylara Türkmenistanda kino önümçiligini tanyşdyrmak üçin uly mümkinçilik bolup durýar.

 

Türkmenistanyň Garagalpagystandaky wakalar boýunça beýanaty

Ýene-de okaň

TASS habarlar gullugy Türkmenistanda wekilhanasyny açdy

Ata Watan Eserleri

«Gyzyl kürte» filmi Russiýadaky Halkara festiwalda görkezilýär

Ata Watan Eserleri

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri