MEDENIÝET

ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy gysga metražly film bäsleşigini geçirýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti hyzmatdaşlary bilen bilelikde gysga metražly filmleri döretmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

Filmiň temasy ÝB-niň gymmatlyklaryna laýyk gelmelidir, ýagny olar “ýaşyl” hereketi, sosial integrasiýa ýaly ugurlary öňe sürmekden ybaratdyr.

Filmiň wagty 15 minutdan uzak bolmaly däldir. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüz tutmagyň möhleti 2023-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna çenli dowam edýär.

ÝB-niň wekiliýeti filmleri uly göwrümli köpçülige görkezip, olaryň arasyndan üç sany tapawutlanan işi saýlar. Soň, saýlanan işler 2023-nji ýylda Brýusselde (Belgiýa) her ýyl geçirilýän “Nowruz” kinofestiwalynda görkeziler.

Şeýle-de bu ýewropaly tomaşaçylara Türkmenistanda kino önümçiligini tanyşdyrmak üçin uly mümkinçilik bolup durýar.

 

Türkmenistanyň Garagalpagystandaky wakalar boýunça beýanaty

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň sungat ussatlary Daşoguzda konsert bererler

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary Lebap welaýatynda konsert bererler

Arkadag şäherinde «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçiriler

Aşgabatda Täze ýyl baýramçylygynyň konserti

Türkmenistanyň medeniýet işgärleri Türkiýede we Fransiýada iş saparynda bolarlar

5-nji dekabr: Bütindünýä türk kofesi gününde kofeñizi nähili içmek islärsiñiz?

Ata Watan Eserleri