Ýatkeşligi berkitmegiň usullary

Adamyň ýady täsin gurluşdyr. Ýatda galýan maglumatlar öz häsiýeti boýunça uzak wagtlyk we gysga wagtlyk bolup bilýär. Esasy maglumatlary ýatda saklamak üçin şu on düzgüni berjaý etmek maslahat berilýär.

Birinji düzgün, elbetde kadaly uky. 24 sagadyň dowamynda 8 sagatlyk uky beýni üçin ýeterlikdir. Ikinjisi, dogry iýmitlenmek. Iýýän iýmitiň wagtynda we kadaly bolsa, beýniniň işjeňligi ýokary bolýar. Üçünjisi, daşary ýurt dillerini öwrenmek. “Dil bilen dünýäni gezer” diýen nakyla eýerip, näçe köp daşary ýurt dillerini öwrenseň beýniniň maglumatlary kabul etmek derejesi ýokary bolýar. Dördünjisi, sport bilen meşgullanmak. Şeýle etmek bilen siz ýadyň bozulmagyna getirip biljek ýürek-damar we süýji keseliniň öňüni alyp bilersiňiz. Bäşinjisi, dynç almak. Arassa howada gezelenç etmek ýatkeşligiň has-da ösmegine getirip biler. Altynjysy, goşgulary ýat tutmak. Goşgulary köpräk ýat tutmaga çalşyň. Ýedinjisi, gyzykly kitaplary okaň. Ýatkeşligi berkitmegiň iň ygtybarly usuly gyzykly kitaplary okamakdyr. Sekizinjisi, sanlar bilen işleşmek. Taryhy ýyllary, telefon belgileri ýatda saklamaga çalşyň. Dokuzynjysy, saz diňlemek. Söýüp diňleýän sazlaryňyzyň yrgyldylary beýnä baryp, beýniňizde işjeňleşme döredýär. Onunjysy, hemişe oňat zatlar hakda pikir ediň. Siziň näme hakda pikir edýändigiňiz beýniňize bellebir derejede öz täsirini ýetirýär. Şu on düzgüni berjaý etmek ýatkeşligiňiziň ösmegine getirer.

Aýlar Atajykowa

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

 

Şa zenany Ýelizawetanyň mum heýkeli ýasaldy

 

 ÝENE-DE OKAŇ

Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşan hormatly Prezidentimiz koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek hakynda hem belläp geçdi. Bu barada milli Liderimiziň çykyşynda şeýle diýilýär: - Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna hem-de ýaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmek häzirlikçe möhüm wezipe bolmagynda galýar. Bütin dünýä üçin şeýle kynçylykly döwürde Merkezi Aziýa ýurtlary we Hytaý raýdaşlygyň, özara kömek bermegiň...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...

Iň täze habarlar