DÜNÝÄ

Ýaponiýanyň 100-nji Premýer-ministri belli boldy

Fumio Kisida Ýaponiýanyň täze Premýer-ministri boldy. Ol bu wezipäni eýelän 100-nji ýapon syýasatçysy bolar.

Ýapon parlamentiniň esasy aşaky palatasy Ýaponiýanyň dolandyryjy Liberal-demokratik Partiýasynyň (LDP) başlygy Fumio Kisidany ýurduň 100-nji Premýer-ministri wezipesine saýlady.

Ses berişligiň netijesinde Kisida 458 sesden 311-sini aldy. Ýaponiýanyň Konstitusiýa Demokratik partiýasynyň lideri Ýukukio Edano 124 ses aldy.

Kisida 29-njy sentýabrda dolandyryjy partiýanyň başlygy wezipesine girişdi. Täze ýolbaşçynyň saýlanmagy, geçen ýyl Sindzo Abeniň işden çekilmegi sebäpli bu wezipä bellenen Premýer-ministr Ýosihida Suganyň möhletiniň gutarmagy bilen baglanyşykly geçirildi.

Funio Kisida 2012-2017-nji ýyllarda ýurduň daşary işler ministri bolup zähmet çekdi.

 

Özbegistan Türkmenistanyň Prezidentine garaşýar

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy