SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýaponiýadan 3-nji doza sanjym karary

Ýaponiýada “Pfizer”, “Moderna” ýa-da “AstraZeneca” sanjymynyň 2 dozasyny alanlar, ýüz tutan halatynda ozal alan sanjymdan 3-njisini alyp bilerler.

Ýaponiýada “COVID-19” pandmeiýasyna garşy göreşmek üçin sanjymyň üçünji dozasyny ulanmak kararyna gelindi.

“Kýodo” habarlar gullugynyň habaryna görä, “COVID-19” garşy göreş geňeşi pandemiýanyň wariantlaryna garşy göreşde sanjymyň 3-nji dozasyny urmak meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdy.

Waksina öndürijileriniň 3-nji dozanyň zerurlygy baradaky çagyryşlaryny göz öňünde tutup, Ýaponiýanyň geňeşi sanjymyň 3-nji dozasyny almak isleýänler üçin meýilnamany durmuşa geçirmek kararyna geldi.

Waksinanyň üçünji dozasynyň başlanýan senesiniň jikme-jiklikleri we meýilnamasynyň gerimi soňra yglan ediljekdigi bellenildi.

126 million ilaty bolan Ýaponiýada “COVID-19” sanjym kampaniýasy 2021-nji ýylyň fewral aýynda başlanypdy.

 

Ýene bir döwlet “AstraZeneca” sanjymyny öndürer

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar