SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýene bir döwlet “AstraZeneca” sanjymyny öndürer

Russiýanyň “R-Farm” derman öndürýän kompaniýasy Oksford uniwersitetiniň ygtyýarnamasy boýunça “AstraZeneca” sanjymyny öndürmegi ýola goýdy.

Bu hakda Russiýanyň Senagat we söwda ministriniň birinji orunbasary Wasiliý Osmakow mälim etdi.

Osmakow bu barada: “Russiýada daşary ýurt sanjymlary öndürilýär, “R-Farm” eksport üçin “AstraZeneca” sanjymyny öndürýär” diýip beýanat berdi.

Onuň sözlerine görä, içerki bazar üçin ýerli sanjymlar ýeterlikdir.

“R-Farm” -yň baş direktory Wasiliý Ignatew maý aýynda kompaniýa iýunda Oksford uniwersitetinden we “AstraZeneca” kompaniýasynyň koronawirusa garşy sanjymyny öndürip başlajakdygyny aýdypdy

Buýan kökünden täze derman öndürildi

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar