SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýaponiýa sanjym üçin iň pes ýaşy azaltmak isleýär

Ýaponiýanyň goranmak ministri Nobuo Kisi anna güni ýurduň COVID-19 wirusyna garşy köpçülikleýin sanjym merkezleriniň 16 we ondan uly ýaşdakylary sanjym etmek mümkinçiliklerine seredýändigini aýtdy. Bu barada “Kuodo” habar gullugy habar berdi.

Tokioda we Osakadaky öz-özüni goramak merkezleriniň göçürilmegi koronawirusyň juda ýokanç delta ştammy bolan çagalaryň arasynda ýokanç keselleriň sanynyň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr. Sanjym nokatlarynda Moderna Inc. Amerikan derman kärhanasy kompaniýasynyň iki komponentli sanjymy ulanýar, ol 12 we ondan uly ýaşdaky adamlara ulanmak üçin tassyklanandyr.

Ýaponiýada 16 ýaşdan geçenler sanjym edilende ene-atasynyň ýa-da hossarynyň rugsady ýa-da olar bilen bile bolmak zerurlygy ýokdyr. Hökümetiň maglumatlaryna görä, Ýaponiýanyň 125 million ilatynyň 50 göteriminden gowragy COVID-19 garşy sanjym edildi. Hökümet noýabr aýyna çenli sanjym edilmeli ähli adamlara doly sanjym etmegi meýilleşdirýär.

Garaşsyzlyk baýramy: harby ýörişden suratlar

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar