Ýaponiýa mart aýyna çenli daşary ýurtlulara ýapyk bolar

Ýaponiýanyň hökümeti daşary ýurt raýatlarynyň ýurda gelmegine girizilen çäklendirmäni fewral aýynyň ahyryna çenli uzaltdy. Bu barada degişli çözgüde Premýer-ministr Fumio Kisida gol çekdi.

Ýurduň hökümet ýolbaşçysynyň bellemegine görä, nobatdaky çäklendirmäniň sebäbi diňe bir dünýäde däl, eýsem Ýaponiýada hem koronawirusyň täze görnüşiniň çalt ýaýramagydyr. Ýurtda “omikron” görnüşi bilen keselleýänleriň sany yzygiderli artýar. Golaýda Okinawa prefekturasynda bu görnüş ýüze çykdy.

Premýer-ministr okuw, iş we syýahatçylyk maksatly daşary ýurtly raýatlaryň ýurda gelmegine girizilen çäklendirmäniň diňe bir hökümetiň alan çözgüdi däldigini belledi. bu barada geçirilen pikir soraşmada, ýaponlaryň 80 göterimden gowragy serhetleriň ýapyk bolmagynyň tarapdary bolup çykyş edendigini bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň noýabr aýynda Ýaponiýanyň hökümeti sanjym alan syýahatçylaryň gelenden soňra 3 günlük karantin çärelerinden soňra ýurda girmäge rugsat beripdi. Ýöne şol aýyň ahyrynda syýahatçylaryň ähli meýilnamalaryny “omikron” bozdy we ýurt ýene-de daşary ýurtly myhmanlary kabul etmäge çäklendirme girizdi.

 

Ispaniýanyň Naýbaşy kubogynda “El Klasiko”ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar