TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti: “Açyk Gapylar 2023”

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti“Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg  bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen  tanyşdyrmak maksady bilen  «Açyk Gapylar» gününi geçirýändigini   habar berýär.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatynyň uniwersitetimizde durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, okuwlaryň guralyşy, taýýarlyk ugurlary, olara degişli hünärler, uniwersitetde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, ýaşamak, medeniýetli dynç almak, sport bilen meşgullanmak üçin döredilen zerur şertler we uniwersitetiň dünýä standartlaryna laýyk gelýän okuw otaglary, häzirki zaman tehnologiýalary bilen abzallaşdyrylan tejribe otaglary, maglumat tehnologiýalar merkezi, sport toplumy, ähli amatlyklary bolan umumy ýaşaýyş jaýlary bilen tanyşdyrylar. «Açyk gapylar» güni uniwersitetde we uniwersitetiň Balkanabat bölüminde 2023-nji ýylyň 26-njy aprelinde we 3-nji maýynda sagat 15:00-da başlanýar.

Uniwersitetiň salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-13-05, 39-13-18.

Uniwersitetiň Balkanabat bölüminiň salgysy:

Balkanabat şäheri, G.Annaýew köçesiniň 76-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 4-93-62, 2-19-98.

Elektron salgysy: iuog@online.tm

Web-saýt: https://iogu.edu.tm/

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Telekommunikasiýalar we Informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle