Wýetnamyň Prezidentine gutlag haty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Nguen Suan Fuka Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Milli Liderimiz Nguen Suan Fuka tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de dostlukly ýurduň mundan beýläk-de öňe gitmeginiň we gülläp ösmeginiň hatyrasyna iň ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikler gazanmagyny arzuw etdi.

WÝETNAMYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWY

Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Milli Geňeşi (bir palataly mejlis) duşenbe güni Nguen Suan Fuky ýurduň täze prezidentligine saýlady. Onuň dalaşgärligini deputatlarynyň 97,5% -i goldady. Wýetnamyň konstitusiýasyna laýyklykda Milli Geňeşi, ýurduň ýolbaşçylygyny bellemek hukugy bolan iň ýokary ygtyýarly edaradyr.

2016-njy ýyldan bäri Nguen Suan Fuk ýurduň premýer-ministri bolup işledi. Ol häzirki Wýetnamyň taryhynda 11-nji prezidentidir we saýlanmazdan ozal hökümete ýolbaşçylyk eden ilkinji hökümet başlygy boldy.

Okap bilersiňiz  Türkmen alabaýynyň şany dünýä dolýar

 

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda