JEMGYÝET

Wiktoriýa şaglawugy gurap barýar

Uzynlygy 1,7 kilometre dagy ýetýän, 100 metr belentlikden akyp duran Wiktoriýa şaglawugy kem-kem gurap barýar. Dünýäniň dürli metbugat sahypalarynda ýazylyşy ýazylyşyna görä, guramak hadysasy 2019-njy ýylda başlanypdyr.

Bu üýtgeşik şarlawagyň guramagynyň esasy sebäbi global ýylylyk bolup durýar. Çünki Afrika adamzadyň täsirinde has güýçlenýän ýylylykdan iň köp ejir çekýän yklymdyr.

Wiktoriýa syýahatçylyk mekanydyr we şol sanda Zimbabwe, Zambiýa döwletleri üçin esasy girdeji çeşmesi bolupdyr. Emma şaglawugyň guramagy bilen syýahatçylaryň sany hem ep-esli azaldy.

 

Çempionlar ligasynyň finaly nirede oýnalar?

 

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär