MEDENIÝET

Wan Goguň täze suraty sergä çykaryldy

Dünýä belli suratkeş Winsent Wan Goguň galam bilen çeken, ozal görkezilmedik suraty ilkinji gezek Amsterdamda sungat söýüjileriň dykgatyna ýetirildi.

BBC-iň habaryna görä, Amsterdamdaky Wan Gog muzeýi suratkeşiň öň görülmedik ýadaw bir gojany suratlandyran täze suratynyň tapylandygyny tassyklady. Muzeý Wan Goguň “Study for Worn Out”  eserini 1882-nji ýylda çekendigini mälim edýär.

Bu suratyň bir asyrdan gowrak wagt bäri, niderlandly maşgalanyň şahsy ýygyndysynda saklanyp galandygy we şu gün ilkinji gezek Amsterdamdaky muzeýde görkezilendigi habar berildi.

Wan Gog muzeýiniň hünärmenlerinden Teio Meedendorp suratyň ozal  hiç bir ýerde tanyşdyrylmandygyny we ilkinji gezek  golaýda üsti açylandygyny, şeýle hem eseriň maddy gymmatyny mälim etmegiň düýbünden mümkin däldigini aýtdy.

Bu surat 2-nji ýanwara çenli görkeziler.

 

“Microsoft”: ulanyjylara açarsyz girmäge rugsat berer

 

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy