TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Wan Goguň täze suraty sergä çykaryldy

Dünýä belli suratkeş Winsent Wan Goguň galam bilen çeken, ozal görkezilmedik suraty ilkinji gezek Amsterdamda sungat söýüjileriň dykgatyna ýetirildi.

BBC-iň habaryna görä, Amsterdamdaky Wan Gog muzeýi suratkeşiň öň görülmedik ýadaw bir gojany suratlandyran täze suratynyň tapylandygyny tassyklady. Muzeý Wan Goguň “Study for Worn Out”  eserini 1882-nji ýylda çekendigini mälim edýär.

Bu suratyň bir asyrdan gowrak wagt bäri, niderlandly maşgalanyň şahsy ýygyndysynda saklanyp galandygy we şu gün ilkinji gezek Amsterdamdaky muzeýde görkezilendigi habar berildi.

Wan Gog muzeýiniň hünärmenlerinden Teio Meedendorp suratyň ozal  hiç bir ýerde tanyşdyrylmandygyny we ilkinji gezek  golaýda üsti açylandygyny, şeýle hem eseriň maddy gymmatyny mälim etmegiň düýbünden mümkin däldigini aýtdy.

Bu surat 2-nji ýanwara çenli görkeziler.

 

“Microsoft”: ulanyjylara açarsyz girmäge rugsat berer

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Noýabr aýynyň soňky 10 günlügi: halkara medeni çäreler

Teswirle