“Valentino” markasy barada maglumat

Gyzyl egin-eşigi bilen meşhur italýan dizaýneri Walentino Garawani dünýäde  we Italiýada iň esasy egin-eşik markalaryň biri bolan “Valentino” markasynyň dizaýneridir.

Ol 1932-nji ýylda Italiýada dünýä inýär. Walentino Garawani başlangyç synpda okaýarka,  bir tikinçiniň ýanynda kömekçi bolup işleýär. Soňra bu işi dowam etmek üçin Walentino eje-kakasy bilen Pariže göçüp gidýär.  Ol ýerde ýaşaýarka uniersiteti hem tamamlaýar. 1959-njy ýylda kakasynyň we dostunyň goldawy bilen, moda öýüni açyp, moda durmuşyna başlady. 1960-njy ýylda Giankarlo Giametti bilen tanşyp, telekeçilige goşulýarlar. 1965-nji ýylda Walentino Italiýanyň meşhur dizaýneri  hökmünde görkezilip, meşhurlyga eýe boldy. Ol geýen gyzyl egin-eşikleri esasynda “Valentino red” ady bilen tanaldy.

1967-nji ýylda “Neiman Markus” moda baýragyna laýyk görüldi. Elizabet Taylor, Audreý Hepburn, Gloria Guinness ýaly birnäçe meşhurlar bilen işledi.

1990-njy ýylda “Valentino “ akademiýasy açyldy.

1998-nji ýylda Walentino Garawan we kömekçisi Giankarlo Giammetti kompaniýany 300 million dollara satyldy.

 

“Skeçers” markasynyň taryhy

ÝENE-DE OKAŇ

«Ak toprak» hususy kärhanasy Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada oňaýly şertlerde işlemek üçin 18 — 35 ýaş aralygyndaky gyz-gelinleri işe çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde bildiriş çap edildi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-80-91, 39-80-50.   https://www.atavatan-turkmenistan.com/oz-ozuni-bejeryan-telefon-ekrany/
Alymlar millionlarça adamyň wagtyny we puluny tygşytlaýan polimer döretdiler. Alymlaryň pikiriçe, bu tehnologiýa sebäpli telefon ekranlary öz-özüni bejerer. Smartfonlar we beýleki akylly enjamlar soňky 10 ýylda durmuşymyzyň ähli ugurlaryna girdi. Häzirki wagtda bütin dünýäde milliardlarça akylly enjam ulanylýar. Köp ulanyjynyň iň uly gorkusy, ekranlaryň döwülmegi ýa-da çatlamagy bolup durýar. Käwagt olaryň ekranlary enjamyň bahasyna deň bolýan pursatlaryna hem gabat...
Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda "Meules de Blé" ("Bugdaý üýşmeleri") atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we "Meules de blé" bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi. Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty...
“Forbes” tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orny 3 aýyň içinde dördünji gezek üýtgedi. “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Ilon Maskyň paýnamalary 870 dollara çenli ýokarlandy. Ilon Mask iýul aýyndan soň ýene-de birinji orna çykyp, ikinji orunda durýan “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezosyň arasyndaky tapawudy 20 milliard dollardan gowrak ýokarlandyrdy. Ine, täzelenen görnüşinde dünýäniň iň baý 10 adamynyň sanawy: ILON...
8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar